Barn som ofre for men­neske­han­del

FN an­ser men­neske­han­del som en av ver­dens størs­te kri­mi­nel­le in­du­stri­er, sam­men med nar­ko­ti­ka og vå­pen.

Faedrelandsvennen - - MENING - ANN-KRIS­TIN OL­SEN

De fles­te ten­ker at det drei­er seg om kvin­ner som ut­nyt­tes i pro­sti­tu­sjon. Vir­ke­lig­he­ten er mer kom­pli­sert – også barn er ofre. Euro­pol har de sis­te tre år re­gist­rert 75 barn i 34 sa­ker som ute­luk­ken­de drei­de seg om barn. I til­legg har Euro­pol av­dek­ket 268 sa­ker hvor barn var in­volvert sam­men med voks­ne – til sam­men nes­ten tu­sen ofre. Det drei­de seg om ut­nyt­ting til sek­su­el­le for­mål, men også om tvang til tig­ging, ty­ve­ri­er og ar­beid.

Ofte har ofre og gjer­nings­menn sam­me na­sjo­na­li­tet. Kvin­ner er hyp­pi­ge­re gjer­nings­per­son når barn er ofre enn når det gjel­der voks­ne. For bar­nas del er det tragisk at de ofte er i fa­mi­lie med gjer­nings­per­sone­ne. Hva skjer med pro­fit­ten i den­ne skit­ne bu­si­nes­sen? Vin­nin­gen fra men­neske­han­de­len kan gå til­ba­ke til de kri­mi­nel­les hjem­land, slik som Euro­pol fant var til­fel­let med de ni­ge­ri­ans­ke nett­ver­ke­ne, men ikke all­tid el­lers. Ni­ge­ria-nett­ver­ke­ne ut­nyt­ter i ho­ved­sak jen­ter på 17-18 år som blir lurt til Euro­pa på fals­ke løf­ter om jobb, men set­tes inn i pro­sti­tu­sjon. And­re afri­kans­ke nett­verk har sva­ert unge ofre, fle­re un­der 10 år. Så- kal­te «look-alike passports», ekte pass hvor bar­net som blir smug­let inn lik­ner på bil­det i pas­set, blir hyp­pig brukt.

Det fins mange­u­li­ke nett­verk. Viet­na­me­sis­ke nett­verk smug­ler i ho­ved­sak barn til tvun­gent ar­beid, noen til hu­sar­beid i pri­va­te hjem. Of­re­ne er ofte for­eldre­løse barn som sø­ker asyl i de lan­de­ne de trans­por­te­res til og så for­svin­ner fra mot­ta­ke­ne etter kort tid. De al­bansk­ta­len­de nett­ver­ke­ne dri­ver om­fat­ten­de kri­mi­na­li­tet i til­legg til men­neske­han­de­len som om­fat­ter både tvangs­ar­beid, sek­su­ell ut­byt­ting og ulov­lig adop­sjon. Fa­mi­lie­ne er ofte in­volvert i re­krut­te­rin­gen av egne barn til men­neske­han­del.

Det er ikke tvil om at barn på flukt har stor ri­si­ko for å bli ofre for men­neske­han­del. Også i Nor­ge er det ek­semp­ler på at unge ens­li­ge asyl­sø­ke­re har va­ert ut­satt for det­te. Europa­råds-kon­ven­sjo­nen om til­tak mot men­neske­han­del gir nors­ke myn­dig­he­ter plikt til å leg­ge til ret­te for at ofre for men­neske­han­del blir iden­ti­fi­sert og får bi­stand. An­sva­ret til­lig­ger alle yr­kes­grup­per, men barne­ver­net, po­li­ti­et og ut­len­dings­for­valt­nin­gen er de mest sen­tra­le.

Nor­ge har lagt opp til et lav­ters­kel­sys­tem for å bi­dra til at fle­re ofre for men­neske­han­del fan­ges opp og til­bys bi­stand og be­skyt­tel­se. Mu­li­ge ofre kan ha rett til ju­ri­disk bi­stand, helse­hjelp og trygg og til­pas­set bo­lig for å kom­me seg ut av en ut­nyt­tings­si­tua­sjon.

Som lov­brud­der men­neske­han­del i straffe­retts­lig sam­men­heng re­la­tivt nytt i Nor­ge. For­bu­det mot men­neske­han­del ble inn­ført i 2003. Straffe­ram­men er 6 år, men 10 år for grov men­neske­han­del. Man­ge vil kan­skje bli over­ras­ket over at det si­den for­bu­det mot men­neske­han­del ble inn­ført, er av­sagt hele 46 dom­mer, hvor­av 13 om­fat­tet ut­nyt­tel­se av barn. Til sam­men 37 barn var ofre i dis­se sa­ke­ne iføl­ge Po­liti­di­rek­to­ra­tets Ko­or­di­ne­rings­grup­pe for men­neske­han­del. I fjor var det mis­tan­ke om men­neske­han­del i Nor­ge med 10 barn, 5 gut­ter og 5 jen­ter.

Mot det­te grelle­bak­tep­pet bør det etter mitt skjønn set­tes ster­ke­re lys på at også barn i Nor­ge ut­set­tes for men­neske­han­del. Det er lo­ven­de at det i Stats­bud­sjet­tet for 2018 er satt av 5 mil­lio­ner kro­ner for å etab­le­re en sen­tral en­het med an­svar for mindre­åri­ge ofre for men­neske­han­del, men det kre­ves økt, fel­les inn­sats fra man­ge eta­ter for å gi de ulyk­ke­li­ge bar­na som er ofre for men­neske­han­del bed­re be­skyt­tel­se i Nor­ge.

Det er ikke tvil om at barn på flukt har stor ri­si­ko for å bli of­fer for men­neske­han­del.

FOTO: NTB SCANPIX

– For bar­nas del er det tragisk at de ofte er i fa­mi­lie med gjer­nings­per­sone­ne. Hva skjer med pro­fit­ten i den­ne skit­ne bu­si­nes­sen? spør Ann-kris­tin Ol­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.