På tide å boi­kot­te Is­rael

Faedrelandsvennen - - MENING - ØYVIND SAGEDAL med­lem i Pa­le­stina­ko­mi­te­en

I Fvn 11.12. be­la­erer Hans Fred­rik Grø­van LO som går inn for boi­kott av «det enes­te de­mo­kra­ti­et i Midtøsten».

●●Men hva slags po­li­tikk fø­rer det­te de­mo­kra­ti­et? Iføl­ge den is­ra­els­ke histo­ri­ke­ren Ilan Pap­pe be­slut­tet Is­ra­els le­de­re etter kri­gen i 1967 å eks­klu­de­re Vest­bred­den og Gaza­stri­pen fra frem­ti­di­ge for­hand­lin­ger. Det­te krev­de et språk om fred for hjem­lig og in­ter­na­sjo­nal kon­sum, og et språk om an­nek­te­ring og kon­troll for ok­ku­pa­sjons­by­rå­kra­ti­et.

Det­te ser vi de­mon­strert også i dag. Is­rael og Grø­van kan gjer­ne snak­ke om fred. Men rea­li­te­ten er åpen­bar: Is­rael øns­ker in­gen freds­av­ta­le. Lan­det øns­ker in­gen rett­fer­dig løs­ning. De is­ra­els­ke le­der­ne øns­ker sta­tus quo. Det in­ne­ba­erer en sta­dig ko­lo­ni­se­ring av Vest­bred­den og en fort­satt et­nisk ren­sing.

I Øst-je­ru­sa­lem og på Vest­bred­den leg­ges det press på pa­le­sti­ner­ne for å for­dri­ve dem. Og det­te gjø­res in­nen­for et mi­li­ta­ert og by­rå­kra­tisk sys­tem som Pap­pe be­skri­ver som «The bi­g­gest pri­son on earth». På Gaza­stri­pen er det imid­ler­tid ikke et bak­land, så der kan ikke pa­le­sti­ner­ne for­dri­ves. Men de kan dre­pes. Og iføl­ge Pap­pe er de uli­ke ju­ri­dis­ke og mo­rals­ke de­fi­ni­sjo­ne­ne av folke­mord re­le­van­te for å be­skri­ve den is­ra­els­ke po­li­tik­ken over­for Gaza si­den 2006.

24. no­vem­ber skrev Klasse­kam­pen at si­den pro­tes­te­ne langs grense­gjer­det star­tet 30. mars og fram til 31. ok­to­ber had­de is­ra­els­ke sik­ker­hets­styr­ker skutt og drept over 180 pa­le­sti­ne­re, av dem 31 barn. 5966 var blitt ska­det av skar­pe skudd, og 484 av gummi­dek­te ku­ler. Ilan Pap­pe skri­ver i sin bok, som ut­kom i 2017, at si­den 2000 had­de is­ra­els­ke styr­ker drept nes­ten 4000 pa­le­sti­ne­re, man­ge av dem barn, og mer enn 20.000 var blitt så­ret.

I til­legg til det­te ut­gjør blo­ka­den av Gaza­stri­pen et dra­ma­tisk pro­blem. Det er man­gel på vann. Det er man­gel på strøm. Syke­hus­ka­pa­si­te­ten er sprengt. Iføl­ge FN vil Gaza­stri­pen va­ere ube­boe­lig i 2020 hvis det­te fort­set­ter.

Sam­ti­dig blir si­tua­sjo­nen for men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­per­ne i Is­rael sta­dig ver­re. Al­ma Bi­blash, som er le­der for den is­ra­els­ke or­ga­ni­sa­sjo­nen «The Hu­man Rights De­fen­ders Fund», sier at «det blir sta­dig vans­ke­li­ge­re for oss og and­re si­vil­sam­funns­ak­tø­rer å ope­re­re i Is­rael. Myn­dig­he­te­ne end­rer lov­verk for å slå ned på ikke­vol­de­li­ge ak­ti­vi­te­ter som skal ha plass i et de­mo­kra­ti. Kri­tis­ke røs­ter til ok­ku­pa­sjo­nen av pa­le­sti­ner­ne stemp­les som anti­se­mit­tis­ke.»

Over­for et slikt de­mo­kra­ti er ikke LOS boi­kott­lin­je yt­ter­lig­gå­en­de. Deri­mot hef­ter det et stort an­svar med støt­ten til Is­ra­els po­li­tikk

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.