Må ha drifts­mid­ler for å få støt­te

Sør­lan­dets kunst­mu­se­um må ha fle­re drifts­mid­ler hvis byg­ging av Kunstsilo skal star­te i april. Ord­fø­rer Fur­re (H) har en plan.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKELAND [email protected]

– Det er ikke før i 2021 at drifts­bud­sjet­tet til Kunstsilo må va­ere på plass, sier di­rek­tør Rei­dar Fugle­stad ved Sør­lan­dets kunst­mu­se­um.

Si­lo­en han snak­ker om er plan­lagt på­be­gynt i april, og Fugle­stad er­kjen­ner at kunst­mu­se­ets drifts­bud­sjett for 2019 ikke er som plan­lagt. Di­rek­tø­ren me­ner han ennå har tid til å få på plass opp­trap­pin­gen i drifts­mid­ler som er for­ut­set­nin­gen for at Kunstsilo skal gå i ba­lan­se.

I mars søk­te SKMU sta­ten om dob­ling av drifts­mid­ler til 23,3 mil­lio­ner kro­ner i 2019. 6,7 av mil­lio­ne­ne var til fi­nans­kost­na­der til bygge­lån.

I ste­det ga sta­ten 175 mil­lio­ner kro­ner di­rek­te til byg­ging, men in­gen øk­ning i drifts­mid­ler.

Nå ser det også ut til at hel­ler ikke Kris­tian­sand kommune øker sine drifts­be­vilg­nin­ger. Det­te står i saks­pa­pi­re­ne foran by­sty­rets bud­sjett­møte 19. de­sem­ber: Her fore­slår fler­talls­koa­li­sjo­nen å gå mot råd­man­nens for­slag om øk­ning på 1,5 mil­lio­ner kro­ner til 5,5 mil­lio­ner.

Det sam­me er til­fel­le med VestAg­der fyl­kes­kom­mu­nes drifts­be­vilg­nin­ger. Der­med blir i sum SKMUS drifts­bud­sjett for 2019 på 19,8 mil­lio­ner kro­ner, om­trent slik det har va­ert i 2018.

Etter om­dis­po­ne­rin­ger og ut­set­tel­se av and­re for­mål vur­de­rer ad­mi­ni­stra­sjo­nen at det mang­ler «om­lag 4,5 MNOK som vi må fi­nan­siere fra and­re kil­der». Det­te står i saks­pa­pi­re­ne foran SKMUS styre­møte 7. de­sem­ber.

PROSJEKTMIDLER

– Det­te er noe vi job­ber kon­ti­nu­er­lig med, og vi kom­mer til å fort­set­te å søke opp­trap­ping av drifts­mid­ler også nes­te år. Vi sø­ker også and­re prosjektmidler til drift, sier Fugle­stad.

Han øns­ker ikke å opp­ly­se hvil- ke prosjektmidler det er snakk om.

Si­den byg­gin­gen er tenkt star­tet i april, kan han ha det tra­velt. Da Cul­ti­va be­vil­get 100 mil­lio­ner kro­ner til Kunstsilo 19. ja­nu­ar var det et vil­kår at «det fore­lig­ger trover­di­ge og til­strek­ke­li­ge til­sagn på til­skudd fra of­fent­li­ge myn­dig­he­ter til drift av Kunst­si­lo­en».

Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne had­de et lig­nen­de for­be­hold da fyl­kes­tin­get 13. fe­bru­ar ved­tok å gi 25 mil­lio­ner kro­ner til byg­ging. Her he­ter det at «kva­li­tets­sik­ret drifts­bud­sjett for de na­er­mes­te fem åre­ne» er en for­ut­set­ning.

PO­LI­TIS­KE PLA­NER

Det job­bes nå po­li­tisk for å kom­me Fugle­stad og SKMU til unn­set­ning. I koa­li­sjo­nens bud­sjett an­ty­des det gjen­nom føl­gen­de ver­bal­for­slag som tro­lig blir ved­tatt 19. de­sem­ber:

«By­sty­ret ber om at det frem­mes en sak for å av­kla­re re­gio­nens bi­drag til Kunst­si­lo­en, hen­syn­tatt at Sta­ten har be­vil­get 175 mil­lio­ner kro­ner i in­ves­te­rings­mid­ler i ste­det for økt drifts­til­skudd.»

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) ut­dy­per i en sms:

«Vi ber om en sak til by­sty­ret der re­sul­ta­tet av dis­ku­sjo­ner mel­lom fyl­ke­ne, kom­mu­nen og SKMU be­hand­les. Fra alle par­ti­ene i koa­li­sjo­nen mi­nus Frp og PP, sig­na­li­se­res det en løs­ning som vil til­freds­stil­le Cul­ti­vas be­tin­gel­ser. Vi reg­ner med at også and­re par­ti­er i by­sty­ret støt­ter det­te», skri­ver Fur­re. Han reg­ner med at mid­le­ne kom­mer på plass før bygge­start.

ØKT BE­SØK

Di­rek­tør Rei­dar Fugle­stad me­ner å se også and­re lys i tun­ne­len, og at hel­ler ikke dis­se er fra mø­ten­de tog:

Iføl­ge styre­pa­pi­re­ne had­de be­sø­ket ved ut­gan­gen av no­vem­ber økt til 36.752, noe som er 35,6 pro­sent mer enn i fjor.

– Det­te er vel­dig gle­de­lig, og det vi­ser at det er mu­lig å byg­ge seg grad­vis opp mot en stør­re sats­ning som Kunstsilo, sier Fugle­stad.

Iføl­ge pro­gno­se­ne går SKMU i null i 2018 med et kost­nads- og inn­tekts­bud­sjett på 29 mil­lio­ner kro­ner.

ARKIVFOTO: JA­COB BUCHARD

Pro­sjek­tet Kunstsilo tren­ger fle­re drifts­mid­ler for å få støt­te. Det­te bil­det vi­ser en del av si­lo­en.

FOTO: KRIS­TIN ELLEF­SEN

Rei­dar Fugle­stad me­ner Kunstsilo slett ikke mø­ter veg­gen selv om drifts­mid­le­ne ennå ikke er på plass.

KJARTAN BJEL­LAND FOTO:

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) sier det er i gang sam­ta­ler for å få i stand fle­re drifts­mid­ler til Kunstsilo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.