Rei­dun Ing­rid Nil­sen fyl­ler 85 år

Faedrelandsvennen - - NAERT - HEL­GE NIL­SEN

●15. de­sem­ber fyl­ler Rei­dun Ing­rid Nil­sen 85 år. Fa­mi­lie og ven­ner som står rundt hen­ne kan nes­ten ikke fat­te at hun vir­ke­lig er blitt så­pass vok­sen.

Rei­dun voks­te opp på Grims­myra sam­men med sin fa­mi­lie. Hun var en spor­ty jen­te som bl.a. be­mer­ket seg på lands­ba­sis, da hun i unge år ble Nor­ges førs­te kvin­ne­li­ge sports-dyk­ker.

Ut­farts­tran­gen meld­te seg tid­lig. Etter div job­ber her til lands og et opp­hold i Eng­land, ble det USA helt i slut­ten av 50-åra. Der job­bet hun først bl.a. nok­så langt nord i USA, før hun satt kur­sen mot Flo­ri­da, hvor hun ble i fle­re 10-år. Der opp­lev­de hun man­ge spen­nen­de ut­ford­rin­ger. Hun var med den le­gen­da­ris­ke per­sonen Mel Fisch­er, da han og fle­re and­re fant den len­ge etter­søk­te bå­ten, Attocha. Den var bl.a. las­tet med både gull og sølv. Da kom hen­nes er­fa­ring med dyk­king, vel til sin rett.

Der­et­ter ble det job­bing i noen år på crui­se-bå­ter. Her la hun et godt grunn­lag for det som se­ne­re skul­le bli hen­nes tids­mes­sig, lengs­te ar­beids­sted i USA, nem­lig det nors­ke kon­su­lat i Mia­mi. Her job­bet hun i gans­ke man­ge år. Fak­tisk ble det­te hen­nes sis­te ar­beids­sted i USA, før hun flyt­tet til­ba­ke til gam­le­lan­det i 2003.

Hun bo­sat­te seg da i barn­doms­hjem­met på Grims­myra, hvor hun fremdeles bor. Din na­er­mes­te fa­mi­lie fei­rer da­gen sam­men med deg i Kris­tian­sand. Vi er vel­dig gla­de i deg, og øns­ker deg det al­ler bes­te for da­gen og for frem­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.