Ole Jør­gen Mo­dals­li til min­ne

Faedrelandsvennen - - NAERT -

●Ole Jør­gen Mo­dals­li døde 4. de­sem­ber 2018, 67 år gam­mel.

I noen få år var han en god res­surs­per­son for det som da het Ag­der na­tur­mu­se­um og bo­ta­nis­ke hage på Gim­le gård i Kris­tian­sand. (Nå Na­tur­mu­se­um og bo­ta­nisk hage, Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.)

Han be­gyn­te i 1994 som ar­beids­le­der for per­soner på til­tak i bo­ta­nisk hage, og fant seg straks til ret­te blant folk og alle bloms­te­ne. Det var der­for na­tur­lig at han vi­ka­ri­er­te som gart­ner­as­sis­tent i 1995, og da mu­se­ets vakt­mes­ter slut­tet for al­ders­gren­sen sam­me år, ble Ole Jør­gen fast an­satt som mu­se­ums­tek­ni­ker. Han fant gle­de i og ut­før­te de man­ge opp­ga­ve­ne både ute i bo­ta­nisk hage og in­ne i mu­se­et med stor en­tu­si­as­me.

I de nes­te åre­ne frem til 2001 del­tok han på kurs og stu­die­tu­rer, var ak­tivt med i ar­bei­det i bo­ta­nisk hage og had­de del­an­svar for ut­for­ming av le­ker til mu­se­ets nye leke­plass. Ole Jør­gen bi­dro også med le­ven­de plan­ter til bo­ta­nisk hage, og ved til­stel­nin­ger tryl­let han frem de vak­res­te bloms­ter­de­ko­ra­sjo­ner.

Jeg hus­ker hans lune smil og venn­li­ge va­ere­måte med gle­de, og ly­ser fred over Ole Jør­gens min­ne. PER AR­VID ÅSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.