Tom Erik Grims­lid til min­ne

Faedrelandsvennen - - NAERT -

●Tom Erik Grims­lid – fag­an­svar­lig og le­der av of­fent­lig di­gi­ta­li­se­ring i Cis­co Nor­ge – er død. Tom Erik vil bli dypt sav­net ved Cis­co Nor­ge, av ven­ner og kol­le­ger over hele ver­den. Han har satt et dypt og ved­va­ren­de av­trykk hos alle som job­bet med han el­ler var en del av hans so­sia­le sfa­ere.

En uvur­der­lig og mas­siv fagres­surs in­nen­for di­gi­ta­li­se­ring av of­fent­lig for­valt­ning har gått bort. Tom Erik ar­bei­det som salgs­le­der i Cis­co in­nen­for of­fent­lig sek­tor, med spe­sial­om­rå­de­ne of­fent­lig di­gi­ta­li­se­ring og Smar­te sam­funn. Han var en bau­ta på lo­ka­log sen­tral­po­li­tisk or­ga­ni­se­ring, og var et lek­si­kon rundt for­valt­nings­tek­nis­ke spørs­mål. En per­son som gjen­nom sitt fag­li­ge vir­ke fikk et me­get stort nett­verk som strakk seg glo­balt. Det er man­ge kol­le­ger som sør­ger med oss i dag.

Tom Erik had­de som sitt Man­tra, en om­skriv­ning av Cis­co sin egen vi­sjon, som han iden­ti­fi­ser­te seg så tett med: «[Jeg] end­rer må­ten vi ar­bei­der, le­ver, le­ker og la­erer på, gjen­nom Smar­te byer og Di­gi­ta­li­se­ring av of­fent­lig sek­tor hos Cis­co Nor­ge». Det­te var es­sen­sen av hvor­dan Tom Erik job­bet. Han vil­le vir­ke­lig gjø­re en for­skjell, og sto for po­si­tiv ut­vik­ling og for­and­ring gjen­nom smart og ba­ere­kraf­tig bruk av tek­no­lo­gi.

Tom Erik var født og opp­vokst i Kris­tian­sand, og var en stolt sør­len­ding. Fikk han sjan­sen til å snak­ke om «Sørrr­lan­det», var his­to­rie­ne, smi­let og stolt­he­ten ald­ri langt unna. En sør­len­ding med uhy­re stolt­het til sin re­gion og til­hø­rig­het. Tom Erik var så gjen­nom­ført glad i byen sin, og gjen­nom Cis­co’s ar­ran­ge­men­ter i føde­byen Kris­tian­sand, inn­før­te Tom Erik tra­di­sjo­nen med CB jule­brus og 12 øres på stand.

Han tok sin siv.øk. ved UIA og var en­ga­sjert blant an­net som sty- re­for­mann i Stu­dent­sam­skip­na­den i Ag­der og var ak­tiv i UIA sitt sty­re gjen­nom hele stu­die­ti­den. Fore­nings­liv, sty­re og stell har all­tid in­ter­es­sert Tom Erik stort. Han har va­ert ak­tiv i po­li­tik­ken, noe som tro­lig var med på å ut­for­me hans utro­li­ge en­ga­sje­ment for of­fent­lig for­valt­ning og styre­sett. Etter noen inn­le­den­de år i ar­beids­li­vet, blant an­net hos Stolt­ni­el­sen Ship­ping, be­gyn­te han hos Cis­co i Ams­ter­dam i 2004 og vi­de­re i Cis­co Nor­ge de sis­te 13 åre­ne. For en kar­rie­re og for et av­trykk Tom Erik har etter­latt seg! Med en uover­truf­fen kom­pe­tan­se på po­li­tikk og for­valt­ning, ble Tom Erik fag­lig spyd­spiss for et of­fent­lig-team med fo­kus på kommune, sko­le, la­ve­re og høy­ere ut­dan­ning. Det­te før­te vi­de­re til at han tok le­der­ska­pet på of­fent­lig di­gi­ta­li­se­ring for Cis­co Nor­ge. Han kun­ne stolt vise til å va­ere en av de per­soner med størst kunn­skap om ut­vik­lin­gen av di­gi­tal in­fra­struk­tur, tje­nes­ter og smar­te sam­funn i Nor­ge. Råd­menn, ord­fø­re­re, kom­mu­nal­di­rek­tø­rer i de størs­te og mest frem­over­len­te kom­mu­ner i Nor­ge lån­te alle sine ører til Tom Erik. En fan­tas­tisk his­to­rie­for­tel­ler med fun­da­ment i so­lid kom­pe­tan­se og stor in­tegri­tet.

Tom Erik etter­la­ter seg et stort tom­rom. Han vil bli dypt sav­net av alle ved Cis­co Nor­ge, kol­le­ger, ven­ner, og sam­ar­beids­part­ne­re han had­de ver­den rundt.

●●Fra kol­le­ger i Cis­co Systems

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.