Vente­tid, ver­dens vis­dom og Vis­dom­men

Faedrelandsvennen - - NAERT - MARGUNN SERIGSTAD DAH­LE,

«Hei­le ver­di und­rast på, kvi du so­leis koma må!» Bis­kop Am­bro­si­us kan ikke få un­der­strekt klart nok hvor ufor­ståe­lig det er at fol­ke­nes frel­ser ble født i fat­tig­dom.

Og len­ger bort fra ver­dens vis­dom går det vel hel­ler ikke an å kom­me, en­ten en er på 300-tal­let som Am­bro­si­us el­ler i vår egen sam­tid. Men old­ti­dens bis­kop stan­ser ikke med hode­ris­ten­de und­ring. Han går deri­mot inn i mys­te­ri­et med und­rin­gen sin - og ma­ler det krist­ne bud­ska­pet på en måte de faer­res­te mak­ter. Hør bare:

«Utan synd han bo­ren er, Som all synd for ver­di ber. Han er både Gud og mann, alle folk han frel­sa kan.»

Nett­opp der­for kun­ne bar­net i kryb­ben va­ere vår frel­ser­kon­ge. Vei­en gikk fra kryb­ben til kor­set! «Slik åp­net du por­ten til him­len for meg», for å si det med en av vår tids sto­re salme­dik­te­re; Ey­vind Skeie.

Men i våre øyne, da som nå, vir­ker det­te me­nings­løst. Fri­het og frel­se ved Jesu død på kor­set opp­le­ves som det stikk mot­sat­te av vis­dom. For hvor blir det da av våre gode gjer­nin­ger?

Men Guds vis­dom er nett­opp opp-ned! Vei­en til å lede går via å tje­ne. Vei­en til lyk­ke går via å gle­de and­re. Vei­en til å fin­ne seg selv, går via å gi seg selv – til Han, som er selve Vis­dom­men.

I fel­les­ska­pet med Frel­se­ren blir våre liv sta­dig mer pre­get av den san­ne vis­dom­men. God vente­tid vi­de­re – med Vis­dom­men i fo­kus!

Første­lek­tor, NLA Me­die­høg­sko­len Gim­le­kol­len

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.