10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

15. DE­SEM­BER 2008

●Da Sta­tens Veg­ve­sen fant ut at de måt­te ut­bed­re al­vor­li­ge sprek­ker i Bane­hei­tun­ne­len, skap­te de også ti­de­nes tra­fikkaos i Kris­tian­sand. Det skjed­de både lør­dag og i går. Tra­fik­ken sto stil­le i alle him­mel­ret­nin­ger, men veg­sjef Jo­han Mjaa­land sier at han ikke er blitt kjef­tet hud­en full i hel­ga. At de valg­te å ut­fø­re re­pa­ra­sjons­ar­bei­det midt i den ver­ste jule­tra­fik­ken, for­kla­rer Mjaa­land med at sprek­ke­ne i tun­ne­len had­de for­ver­ret seg i for­hold til da de opp­da­get det­te i april. – Geo­lo­ge­ne an­be­fal­te oss å gjø­re det­te med en gang, og vi valg­te å høre på dem, sier Mjaa­land. Na­e­rings­for­enin­gen i Sør­lands­par­ken er lite bli­de etter hel­gens kaos. Le­der for fore­nin­gen, Erik Ro­stoft, an­slår ta­pet til å lig­ge på minst ti mil­lio­ner kro­ner.

●Avi­sen for­tel­ler også at det skal bli slutt på vill vest-par­ke­rin­gen i Ven­ne­sla for nå er de to førs­te par­ke­rings­vak­te­ne, med tit­le­ne tra­fikk­be­tjen­ter, an­satt. Og på et dra­ma­tisk no­mi­na­sjons­møte i Vest-ag­der Frp ble Åse Sch­midth no­mi­nert på topp på stor­tings­lis­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.