25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

15. DE­SEM­BER 1993

●Lege Wil­liam Glad har skapt bøl­ger etter å ha stilt ut tre bil­der han har malt med tit­te­len Eldre­om­sorg – 3 bil­der. Helse- og so­sial­di­rek­tø­ren går hardt i ret­te med le­gen og me­ner han er uan­sten­dig, mis­bru­ker sin makt, kom­mer med usak­lig in­for­ma­sjon og skrem­mer de eld­re. «Der­som Glad had­de va­ert an­satt i en an­nen be­drift, vil­le han tro­lig blitt opp­sagt», skri­ver helse- og so­sial­di­rek­tør Svein Si­mon­sen. I fre­da­gens ut­ga­ve av Faed­re­lands­ven­nen had­de vi et stort in­ter­vju med Glad i for­bin­del­se med ut­stil­lin­gen av bil­de­ne som Si­mon­sen sam­men­lik­ner med bil­der fra Hit­lers kon­sen­tra­sjons­lei­re. Glad sier at hen­sik­ten har va­ert å ska­pe debatt, men sy­nes helse- og so­sial­di­rek­tø­ren er sva­ert krass i sine ut­ta­lel­ser.

● Avi­sen for­tel­ler også at seks kvin­ner for­tel­ler at de er blitt do­pet på natt­klub­ben Night Cap ved Ernst Hotel i Kris­tian­sand. De tror noen har put­tet noe i drin­ken de­res. De kvin­ne­li­ge gjes­te­ne har i det ene øye­blik­ket følt seg i fin form, for så i nes­te øye­blikk å mis­te full­sten­dig kropps­kon­trol­len og bli nes­ten be­visst­løse.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.