50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

15. DE­SEM­BER 1968

●Nils Dag Strøm­me vant opp­gjø­ret mot svens­ken Ralph Hag­berg un­der bok­se­stev­net i Kris­tian­sand lør­dag kveld. Kris­tian­san­de­ren vant de to førs­te run­de­ne kne­pent, mens sis­te run­de var en klar po­eng­sei­er til Ralph Hag­berg. Svens­ken bur­de ha av­gjort kam­pen før full tid, men Strøm­me bok­set for­nuf­tig. Både Bjørn Ru­di og John Ol­sen slo sine mot­stan­de­re ut før førs­te run­de var over, mens de to and­re kris­tian­san­der­ne, Ha­rald Ol­sen og Gun­stein Ny­voll, ble stop­pet av se­kun­dan­ten. Det kun­ne lett blitt et dra­ma­tisk stev­ne om ikke Bjar­ne Lin­gås had­de gre­pet fort nok inn! Bjørn Ru­di, 15-årin­gen som de­bu­ter­te på for­ri­ge stev­ne, fort­set­ter alt­så suk­ses­sen. Han møt­te en mye eld­re mot­stan­der, Wer­ner Jen­sen fra Spar­ta, og knock­et ham al­le­re­de i førs­te run­de.

●Vi kun­ne også lese at kong Olav var på be­søk i Ri­sør. Det var Kon­voi­byen for krigs­sei­ler­ne som skul­le åp­nes. Og fra Lon­don mel­des det at en in­flu­ensa­epi­de­mi vil­le slå hardt til mot Euro­pa i lø­pet av noen uker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.