Nor­ge har godt av Em-smel­len

Nor­ges kvinne­lands­lag har pleid å eie EM, men in­tet tre vokser inn i him­me­len.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: MET­TE BUG­GE met­te.bug­[email protected]­ten­pos­ten.no -

En fem­te­plass i EM er uvant kost for et lag som har va­ert fast på pal­len si­den 2002. På de åtte sis­te mes­ter­ska­pe­ne er det blitt seks gull og to sølv.

Men nå har Nor­ge har fått en vek­ker. Spe­si­elt med tan­ke på OL i 2020. For å kom­me dit, må la­get for­nyes.

Vi har snak­ket med fle­re kil­der i og rundt det nors­ke la­get. De pe­ker på fle­re ting Nor­ge må ta grep om når EM er over. Opp­sum­me­rer vi i sju punkt, snak­ker vi om det­te:

1. For­svars­spil­let: Spil­ler­ne må bli sik­re­re i rol­le­ne sine. Der­med svek­kes mu­lig­he­te­ne for kont­rin­ger.

2. Ska­de­ne: Spil­ler­ne må hol­de seg fris­ke og skade­frie. Ska­der på sen­tra­le spil­le­re svek­ker Nor­ges sjan­ser.

3. Bak­spil­ler­plas­sen: Po­si­sjo­nen på høy­re bak­spil­ler­plass må styr­kes. Mang­let al­ter­na­ti­ver der.

4. Ven­stre­hend­te: Be­hov for fle­re ven­stre­hend­te spil­le­re, som kan va­ere far­li­ge som skyt­te­re.

5. Tak­tik­ken: Eva­lu­ere det tak­tis­ke opp­leg­get. Bom i kam­pen mot Tysk­land. Hva må gjø­res for ikke å gå på en slik smell igjen?

6. Kom­me vi­de­re: Fle­re land har ut­lig­net Nor­ges for­de­ler med kont­rin­ger, re­tur­løp og ikke minst stør­rel­sen på støtte­ap­pa­ra­tet. Er det mu­lig å ut­vik­le noe nytt?

7. Fin­ne al­ter­na­ti­ver: Nor­ge er ster­kest på et så­kalt 6–0 for­svar – der alle ute­spil­ler­ne står in­ne på lin­ja. Man bør få inn et mer of­fen­sivt al­ter­na­tiv, for å kun­ne va­riere.

Må VÅK­NE IGJEN

Nor­ge har uan­sett fått seg en vek­ker, og ofte vi­ser det seg å bli star­ten på en vekst­pe­rio­de. Det har man­ge er­fa­ring fra.

– Eva­lu­e­ring i etter­kant av et mes­ter­skap er utro­lig vik­tig. Hvor­dan fun­ger­te la­get? Hvor­dan løs­te den en­kel­te rol­len sin? Var det noen som ikke tok an­svar?

Det er Jo­han Kag­ge­stad som spør. Den mange­åri­ge tre­ne­ren og eks­pert­kom­men­ta­to­ren på TV har lang er­fa­ring i at mot­bak­ker kan bli skik­ke­li­ge opp­tu­rer. Men da må det gjø­res en vik­tig jobb i etter­kant.

Han me­ner kul­tu­ren i la­get, or­ga­ni­se­rin­gen, støtte­ap­pa­ra­tet – alt må på bor­det.

– I 2017 var fri­idretts­ut­øve­ren Kar­s­ten War­holm ener på ver­dens­sta­ti­stik­ken. Året etter var han num­mer tre. Det fin­nes all­tid «gaer­nin­ger» der ute som gjør alt for å ta igjen de bes­te, sier han. Kag­ge­stads bes­te råd er det­te: – Be­var yd­myk­he­ten og nys­gjer­rig­he­ten. Hvis ikke blir du sår­bar. Blir du ar­ro­gant og tror det går på skin­ner, vil det bli stag­na­sjon.

IKKE PEK På SYNDEBUKKER

Sports­sjef i hop­ping, Clas Bre­de Bråt­hen, for­tel­ler at ski­hop­per­ne også har fått seg noen smel­ler og reist seg igjen, nett­opp for­di de våk­net og fore­tok seg noe.

Han me­ner at det ver­ste er å fam­le rundt og lete etter løs­nin­ger. Det fun­ker sjel­den. Han me­ner det vik­tigs­te er ikke å peke på syndebukker, men se seg selv i spei­let. Hva kun­ne va­ert gjort an­ner­le­des?

Hans råd er fle­re, blant an­net ikke å høre på alle vel­me­nen­de men­nes­ker som vil kom­me med inn­spill. Han tror det er nok res­sur­ser i la­get.

– Iste­den­for å dra inn mas­se men­nes­ker, fjer­ner vi hel­ler noen. Vår er­fa­ring er at desto faer­re som er in­volvert, desto bed­re går opp­byg­gings­pro­ses­sen.

I gode ti­der sø­ker hopp­spor­ten mot ny kom­pe­tan­se for å ut­vik­le seg vi­de­re. I tran­ge­re ti­der sø­ker de inn­ad. Det har fun­gert, som etter Vm-året 2017 da det kun ble én me­dal­je. Året etter gjor­de hop­per­ne rent bord i ski­flyv­nings-vm, tok to Ol-gull, én sølv og to bron­se.

Må TÅLE EN SMELL

Hånd­ball­tre­ner Marin­ko Kurtovic, sjef i herre­la­get ØIF Aren­dal, me­ner at mot­gang er vik­tig for å opp­nå noe nytt.

– Der­for kan det­te EM va­ere star­ten på ny suk­sess. Den­ne trop­pen Nor­ge har nå kom­mer til å va­ere der man­ge år frem­over. Nå har spil­ler­ne mu­lig­het til å bli enda ster­ke­re. De må tåle at de får en skik­ke­lig smell. Og gjør de det, kom­mer me­dal­je­ne al­le­re­de i nes­te mes­ter­skap. Det gjel­der bare å ta tak i det og så vil de slå enda ster­ke­re til­ba­ke, sier han.

Topp­idretts­sjef To­re Øvre­bø føl­ger nøye med og vet at Olym­pia­top­pen skal ut­ford­re og hjel­pe til vi­de­re.

– Jeg vet at de job­ber med å iden­ti­fi­se­re ut­ford­rin­ger al­le­re­de og har til­tak for å kom­me sterkt til­ba­ke. Man må også fin­ne krys­nings­punk­tet på hvor slit­ne man kan va­ere i star­ten på mes­ter­ska­pet, for å kun­ne stå hele vei­en ut. Det er uan­sett ikke klippe­kort til me­dal­jer.

FOTO: NTB SCANPIX

Sei­e­ren over Sve­ri­ge til tross: EM har ikke gått etter pla­nen for det nors­ke la­get. Her er Sti­ne Bre­dal Of­te­dal i samtale med lands­lags­tre­ner Thorir Hergeir­s­son. Til høy­re sit­ter Vil­de Mor­ten­sen Ing­stad på ben­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.