En fan­tas­tisk fin dag.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG - FRANK MERSLAND

En lil­le jul­af­ten som ung mann klar­te jeg å hand­le 25 pre­san­ger på litt un­der én time. Jeg var inn­om ni for­skjel­li­ge bu­tik­ker og to bank­auto­ma­ter un­der­veis. Jeg føl­te meg som en topp­idretts­ut­øver på ana­bo­le ste­roi­der. Det gikk så fort og var så vilt at jeg knapt hus­ket hva jeg had­de kjøpt til den en­kel­te. Etter å ha fått min egen fa­mi­lie, ble det at­skil­lig ma­ke­li­ge­re rundt jul. Litt for ma­ke­lig, men­te kona. Etter rundt 30 år sam­men har vi kom­met fram til en ord­ning hvor opp­ga­ver rundt jule­tre, ga­ver, ka­len­de­re og jule­mid­dag er sånn tå­lig for­delt. Det er like­fullt hun som tar seg av det mes­te av tanke­ar­bei­det og plan­leg­gin­ga. Slik er det visst i de fles­te hjem, sier fors­ke­ren som ut­ta­ler seg i da­gens God Helg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.