Faedrelandsvennen : 2018-12-15

LØRDAG : 32 : 32

LØRDAG

32 Lørdag Faedrelandsvennen Lørdag 15. desember 2018 VITEN Rettssakene i bokform for første gang Bondelederen Kristian Lofthus hadde taleevner og framdrift som samlet folk til motstand mot danskekongens embetsverk. Det kostet ham livet i fengsel. -J eg ser for meg en svaert driftig og energisk mann med stort samfunnsansvar, men også med egeninteresser. En sterk og dyktig person. En som kunne få folk med seg. Dette sier Margit Løyland om Kristian Jenssøn Lofthus, bondelederen fra Vestre Moland. Han døde bare 47 år gammel i 1797, etter å ha tilbrakt ti år i lenker på Akershus festning der han sonet livstidsdom. Margit Løyland, opprinnelig fra Grendi i Setesdal, er førstearkivar på Riksarkivet i Oslo. I boka «Lofthusoppreisten», som kom ut i år, presenterer hun rettsmateriale fra kommisjon og høyesterett fra årene 1787 til -99. – Dette stoffet har vaert tilgjengelig som kildemateriale, men da som det ligger i arkivene, med gotisk håndskrift. Altså temmelig tungvint. I tillegg ligger originaldokumentene spredt i arkiver i Oslo, København og Kristiansand, sier Margit Løyland. Nå foreligger store deler av disse dokumentene for første gang samlet og i bokform. Noe av stoffet er blitt digitalisert og er tilgjengelig på Digitalarkivet. Kildene fra rettsoppgjøret gir oss innblikk i dramatiske hendelser. Les bare denne skildringen som forsvarer Aarøe kom med under ett av de mange rettsmøtene på Akershus. Han fortalte om det første forsøket på å arrestere Lofthus: «Den 29de Septembris 1786 blev første Arrestforsøk av Lofthus ivaerksat. Anførerne var Major Wivet, Løytnant Hagerup og Fogden Dahl. De havde Kaarder i Haendene. Fire Under-officerer og 50 Soldater omringede Lofthus sin Gaard. Soldaterne havde skarpe Patroner. Under alt dette rømmer alligevel Lofthuus. En Soldat og en Under-officer blive da befalet at tage til Hest og saette efter ham, samt beordret at kløve hans Hoved eller skyde ham for Panden. Den som giorde det, lovedes en Douceurs af10 Rigsdaler. Officererne og Fogden sagde at Lofthuus skulde blive en lovløs, landflygtig og aereløs Mand, fordi han havde vildet kritisere Embedsmennenes Oppførsel. Aldrig kunde nogen Arrest paa en meere fael og gyselig Maade vaere ivaerksat!» Lofthus unnslapp ved å klyve ut av et vindu på baksiden av huset og stikke til skogs. var Tarjer Kittelsdatter Lofthus og – sannsynligvis – Jens Jensen Falk. Kristian var født utenfor ekteskap, og faren rømte til Holland, der han ble matros og døde ung. Alt som 23-åring var Kristian gårdbruker på Lofthus. Han var dyktig og fikk flere utmerkelser. I tillegg engasjerte han seg i sagbruk og handel, eide parter i skip og seilte som skipper til Danmark og Storbritannia. Lofthus kom dermed i konflikt med byborgerne i Arendal og deres handelsprivilegier. Han ble anklaget for å drive ulovlig handel. Selv mente Lofthus at han som utenbys skipperbonde hadde rett til å drive handel på spesielle vilkår, regulert av de såkalte Nedenes-privilegiene. Han reagerte også sterkt på at borgere og embetsmenn misbrukte sin makt. I 1784 og 1785 dro utsendinger fra Telemark til København for å klage på kjøp- EN DRIFTIG FORRETNINGSMANN Kristian Jenssøn Lofthus var født i risørområdet i 1750, men vokste opp på gården til morens familie, Lofthus i Vestre Moland, i dag Lillesand kommune. Foreldre

© PressReader. All rights reserved.