EKSTREMÅRET 2018

Kom­mune­over­le­gen i Søg­ne øns­ker å sam­le leg­vakt­ord­ning og Nav-kon­to­rer på ett sted i den nye stor­kom­mu­nen. Å be­hol­de tje­nes­te­ne bare i Søg­ne og Song­da­len me­ner han vil bli urett­fer­dig.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KAMILLA RUDBERG [email protected]

Re­kord i ned­bør, re­kord i snø­fall, re­kord i som­mer­var­me og re­kord i storm. Slik for­kla­rer me­teoro­lo­gen ekstremåret 2018.

– Det kan ikke va­ere lege­vakt og Nav-kon­tor bare på No­de­land, Tang­vall og i Kris­tian­sand i den nye stor­kom­mu­nen. Da la­ger vi en by med slag­side mot vest. Det er urett­fer­dig. Alle inn­byg­ge­re i kom­mu­nen er like mye verdt, sier Ve­gard Nil­sen, kom­mune­over­lege og folke­helse­ko­or­di­na­tor i Søg­ne kom­mu­ne.

Han sy­nes sig­na­le­ne Fel­les­nemn­da sen­der ut hand­ler om at de øns­ker like na­ere tje­nes­ter i nye Kris­tian­sand som i de tre gam­le kom­mu­ne­ne - og da spe­si­elt Nav-kon­tor og lege­vakt.

– Slik jeg tol­ker sig­na­le­ne er det ikke rom for ar­gu­men­ter som hand­ler om det fag­lig bes­te, om like­ver­di­ge til­bud i hele den nye kom­mu­nen el­ler om ef­fek­tiv res­surs­ut­nyt­tel­se, skri­ver han i et le­ser­inn­legg.

Kom­mune­over­le­gen ber be­folk­nin­gen øst, nord og sør i gam­le Kris­tian­sand våk­ne opp og del­ta i de­bat­ten.

IKKE REELL FRYKT

For der­som Søg­ne og Song­da­len får lege­vakt og Nav-kon­tor uten­for dø­ra, me­ner han det sam­me må gjel­de i alle by­de­le­ne i nye Kris­tian­sand. Og det me­ner han er uhel­dig både med tan­ke på kva­li­tet og øko­no­mi.

– En svaert li­ten an­del av til­fel­le­ne på lege­vak­ta har høy haste­grad der mi­nut­te­ne tel­ler. Når det has­ter er det selv­føl­ge­lig en for­del med naer­het. Men vi kan ikke or­ga­ni­se­re lege­vakt­ord­nin­gen et­ter det­te prin­sip­pet.

Å sen­tra­li­se­re til Eg tror han kan vir­ke re­krut­te­ren­de og øke kva­li­te­ten.

– En stor ma­jo­ri­tet av yng­re le­ger vil også føle seg tryg­ge­re når de ikke be­man­ner en lege­vakt ale­ne. I norsk måle­stokk er ikke en lege­vakt­tje­nes­te i Kris­tian­sand langt unna de uli­ke by­de­le­ne. Fryk­ten for at det er far­lig for hel­sa om lege­vak­ta lig­ger 15 kilo­me­ter unna ikke er reell.

FAGLIGE ANBEFALINGER

Kom­mune­over­le­gen sit­ter i uli­ke ar­beids­grup­per som skal frem­me for­slag til nye Kris­tian­sand.

– Vi i lege­vakt­grup­pa fikk be­skjed om at vi skul­le star­te med blan­ke ark og at det ikke lå noen fø­rin­ger. Så vi­ser det seg at det kan­skje ikke er så blan­ke ark li­ke­vel?

For bak etab­le­rin­gen av den nye kom­mu­nen er det ved­tatt prin­sip­per av Fel­les­nemn­da, som blant an­net kre­ver at tje­nes­ter som kvelds­åpent lege­kon­tor skal le­ve­res til bru­ker­ne slik det er i dag.

Nil­sen er enig i at en­kel­te tje­nes­ter fort­satt må lig­ge na­ert, men at det­te må gjel­de lav­ters­kel­til­bud. På spørs­mål om Nav, sva­rer han:

– Nav kan jeg ikke så mye om. Hvis po­li­ti­ker­ne har rett i at Nav-kon­tor bør lig­ge na­ert skal jeg lyt­te til de­res ar­gu­men­ter.

Ar­beids­grup­pe­ne Nil­sen sit­ter i le­ve­rer til slutt en fag­lig an­be­fa­ling til pro­sjekt­e­i­er og pro­sjekt­råd­le­der for Hel­se og mest­ring i Nye Kris­tian­sand, Bre­de Skaale­rud. Sa­ke­ne vil der­et­ter vur­de­res, og fle­re av sa­ke­ne vil frem­mes i Fel­les­nemn­da på ny­året.

Skaale­rud vil der­for ikke kom­men­te­re sa­ken nå.

UENIG I SØG­NE

Astrid Hil­de, ord­fø­rer i Søg­ne, for­tel­ler at hvor uli­ke tje­nes­ter skal lig­ge i nye Kris­tian­sand skal opp til po­li­tisk be­hand­ling til vår­en.

– Litt av be­grun­nel­sen for re­for­men er å bed­re tje­neste­til­bu­det til inn­byg­ger­ne. Noen tje­nes­ter har vi de­fi­nert som steds­na­ere tje­nes­ter, som kvelds­åpent lege­kon­tor. Hvor gren­sen går mel­lom steds­na­ere tje­nes­ter og and­re tje­nes­ter er kun ek­semp­li­fi­sert i de ved­tat­te prin­sip­pe­ne for sam­men­slå­in­gen.

Hil­de sier hun har un­der­søkt med Søg­nes lege­vakts­le­ger:

– Fle­re av dem er sterkt ueni­ge i at den faglige kva­li­te­ten for lege­vakt­tje­nes­ter for Søg­nes be­folk­ning vil øke ved å sen­tra­li­se­re tje­nes­ten til Eg. Søg­ne har sta­bi­le og er­far­ne fast­le­ger som dek­ker alle lege­vak­ter sam­men med tur­nus­le­gen. Det har ikke blitt brukt til­fel­di­ge lege­vakt­vi­ka­rer i Søg­ne på svaert man­ge år. Si­tua­sjo­nen er helt an­ner­le­des på lege­vak­ten i Kris­tian­sand der det er høy turn­over av le­ger og le­ge­ne har be­gren­set kunn­skap om for­hol­de­ne i Søg­ne.

Hun sier at po­li­tikk hand­ler om å prio­ri­te­re mel­lom alle ve­sent­li­ge for­hold.

– Vi skal byg­ge en ny stor­kom­mu­ne hvor vi ten­ker nytt på man­ge om­rå­der. Lege­vakt og Nav kan va­ere om­rå­der hvor vi som ny stor­by også ten­ker som en stor­by, av­slut­ter hun.

FLE­RE HENSYN

John­ny Grei­bes­land, ord­fø­rer i Song­da­len, me­ner prin­sip­pe­ne Fel­les­nemn­da en­stem­mig har slut­tet seg til må føl­ges, blant an­net prin­sip­pet om kvelds­åpent lege­kon­tor i Søg­ne og Song­da­len.

– At kom­mune­over­le­gen har et an­net syn, som han fron­ter mens sa­ken er un­der ut­red­ning, får vi leve med. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen som ut­re­der sa­ken skal ta fle­re hensyn, blant an­net til in­sti­tu­sjo­ne­ne, de lo­ka­le lege­kon­to­re­ne og re­duk­sjon av folks reise­be­hov. Sa­ken er på in­gen måte av­gjort, men le­ge­nes syn må vek­tes i den vi­de­re saks­ut­red­ning.

SNØ Ny re­kord: Ak­ku­mu­lert snø­fall i årets førs­te 50 da­ger, Fins­land. 198 cm

he­te 16,9°C Ny re­kord: Gjen­nom­snitt­lig tem­pe­ra­tur fra 1. mai til 31. juli, Tor­un­gen.

regn 121 mm Ny re­kord: Ned­bør målt i lø­pet av tre ti­mer fra auto­mat­må­le­re, Kris­tian­sand.

vind 31,8 m/s Ny re­kord: Høy­es­te vind­må­lin­ger, Lin­des­nes.

FOTO: KRISTIN ELLEFSEN

Kom­mune­over­lege i Søg­ne, Ve­gard Nil­sen, me­ner det vil va­ere urett­fer­dig der­som Søg­ne og Song­da­len får be­hol­de lege­vakt og Nav-kon­tor i den nye stor­kom­mu­nen. Han spør seg om ikke det be­tyr at også by­de­le­ne i øst, nord og sør bør få egne tje­nes­ter for å sik­re like­be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.