Må flyt­te in­nen ti da­ger

Tre da­ger før jul fikk tre kvin­ner fra Eri­trea og Etio­pia og de­res tre barn be­skjed om at de må flyt­te fra byen der de har bodd i åtte – ni år. De fikk ti da­ger på seg.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ROALD ANKERSEN [email protected]

Like før jul fikk tre kvin­ner og de­res barn be­skjed om å flyt­te in­nen ti da­ger. Asyl­sø­ker­ne, som ikke har fått inn­vil­get opp­hold i Nor­ge, har bodd i Kris­tian­sand i ni år.

– Ten­ker de på hva det­te gjør med bar­na. De er alle sam­men født her. De går på sko­le her og de har ven­ne­ne sine her. I Kris­tian­sand har de idretts­lag og me­nig­het. Så skal de bare flyt­tes til et sted der vi ikke kjen­ner noen, sier Mulu Hai­le.

HAR FÅTT AVSLAG

De tre kvin­ne­ne i midt­en av 30-åre­ne har fått avslag på sine asyl­søk­na­der og er ikke inn­vil­get opp­hold i Nor­ge. Mulu Hai­le og Azeb Wol­day er fra Eri­trea. Fa­tu­ma Bus­ra er fra Etio­pia. De er alle så­kalt ure­tur­ner­ba­re flykt­nin­ger. Det vil si at de ikke har opp­hold, men på grunn av si­tua­sjo­nen i hjem­lan­det har de hel­ler ikke blitt sendt til­ba­ke.

De sis­te par åre­ne har de tre kvin­ne­ne og de­res barn bodd i fel­les hus i Vågs­bygd. Der me­ner de at de tre bar­na har fått tryg­ge ram­mer.

BE­SKJED I FERIEN

21. de­sem­ber fikk de til­bud om mot­taks­plass i No­me i Tele­mark. Be­skje­den kom et­ter at bar­na had­de tatt jule­fe­rie. Slik kvin­ne­ne og de­res hjel­pe­re har for­stått bre­vet, så måt­te de for­la­te hu­set de bor i og det tryg­ge mil­jø­et i Vågs­bygd in­nen 1. ja­nu­ar.

Det be­tyr at tre skole­pul­ter på Vågs­bygd og Ka­russ sko­le vil stå tom­me når sko­len star­ter igjen på ny­året. Kris­tian­sand kom­mu­ne har imid­ler­tid kas­tet seg rundt og fått ut­satt sa­ken noe, slik at de nå tro­lig får noe mer tid på seg. Hvor mye er det fore­lø­pig in­gen som kan sva­re på.

FØDT I NOR­GE

UDI har lagt ned de fles­te mot­taks­plas­se­ne i Kris­tian­sand og sen­der dem der­for til No­me i Tele­mark der de skal bo til de even­tu­elt sen­des ut av Nor­ge – om ikke det mot­ta­ket også for­svin­ner.

De tre bar­na Da­wit (6), Ekram (9) og Mat­hias (6) er alle født i Nor­ge og har bodd hele li­vet sitt i dis­trik­tet, en­ten i Kris­tian­sand el­ler i Ven­ne­sla.

– Jeg har alle ven­ne­ne mine her. Jeg vil bo her og la­ere mer her, sier Ekram på rein Kris­tian­sands-dia­lekt.

En av gut­te­ne har sin far i Kris­tian­sand. Han er norsk stats­bor­ger og har delt om­sorg for gut­ten.

Fa­tu­ma Bus­ra er gra­vid i åt­ten­de må­ned, og har fått lege­at­test på at flyt­tin­gen bør ut­set­tes lengst mu­lig.

– DÅRLIG JULEGAVE

– Det­te er vel­dig vans­ke­lig for oss. Det er litt av en gave til jul å gi oss det­te pa­pi­ret, sier Mulu Hai­le.

Mo­ni­ca Strand­myr i Re­fuge­es Wel­come to Nor­way har en­ga­sjert seg i sa­ken.

– Å gi en slik julegave er helt uhørt. Det er nes­ten ikke til å tro. Her har vi men­nes­ker som er godt in­te­grert, så blir de bare røs­ket opp fra alt de kjen­ner som er trygt, sier hun.

PROTESTER

For halv­an­net år si­den var det snakk om å flyt­te fle­re asyl­sø­ke­re fra Kris­tian­sand, der­iblant dis­se seks.

Det vak­te et sterkt en­ga­sje­ment.

Et­ter po­li­tisk ini­tia­tiv inn­gikk kom­mu­nen en av­ta­le om al­ter­na­tiv mot­taks­plass med UDI. Den sa at de skul­le få bli i kom­mu­nen.

Den av­ta­len ut­lø­per nå 31. de­sem­ber. Kvin­ne­ne i Vågs­bygd ble 11. de­sem­ber ori­en­tert om at av­ta­len ut­løp, men be­skje­den om at de måt­te til Tele­mark kom først ti da­ger sei­ne­re.

– SVAERT DÅRLIG

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) ble klar over si­tua­sjo­nen tors­dag. Han kjen­te ikke til at av­ta­len ut­løp.

– Det­te kom vel­dig plut­se­lig. Det er svaert dårlig å ope­re­re med så kor­te fris­ter, sier Fur­re. Han sier at ad­mi­ni­stra­sjo­nen job­ber med sa­ken, og tror de kan få bli i Kris­tian­sand noe len­ger.

– Vi skal for­sø­ke å ta et ini­tia­tiv slik at de kan bli i Kris­tian­sand fram til de even­tu­elt blir sendt til­ba­ke til hjem­lan­de­ne sine, sier Fur­re.

Et­ter at Faed­re­lands­ven­nen pub­li­ser­te sa­ken på nett fre­dag mor­gen, var Kris­tian­sand kom­mu­ne i kon­takt med UDI. I førs­te om­gang får de tre fa­mi­lie­ne bli i Kris­tian­sand frem til 9. ja­nu­ar. I mel­lom­ti­den for­sø­ker Fur­re å få i stand et møte med UDI med tan­ke på at de skal få bli len­ger i byen.

IKKE LOKALT BEHANDLET

Di­rek­tør for Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet Re­gion Sør, Tor­mod Sta­ve­nes, sier at de ikke len­ger be­hand­ler den­ne type sa­ker, men at det skjer i Re­gion Ind­re Øst­land. Der­for kjen­ner ikke han bak­grun­nen for ved­ta­ket som gjør at av­ta­len med kom­mu­nen ut­lø­per.

– Det vi har gjort fra vår re­gion er å til­by dem en mot­taks­plass, og da er det enes­te vi har å til­by plas­sen i Tele­mark, sier Sta­ve­nes.

FOTO: ROALD ANKERSEN

De to gut­te­ne Da­wit (6) og Mat­hias (6) tri­ves godt i Kris­tian­sand. De voks­ne for­tvi­ler over at de må flyt­te. I so­fa­en sit­ter Mulu Hai­le (f.v.), Fa­tu­ma Bus­ra Ekram (9) og Azeb Wol­day sam­men med Mo­ni­ca Strand­myr fra Re­fuge­es Wel­come to Nor­way.

FOTO: JACOB BUCHARD

Ha­rald Fur­re øns­ker at de skal bli bo­en­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.