Hay­dom i penge­kni­pe

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN [email protected]

Hay­dom-syke­hu­set i Tan­za­nia sli­ter øko­no­misk. 100 an­sat­te har måt­tet sies opp og det er ikke pen­ger til å er­stat­te den nå ut­slit­te Ct-scan­ne­ren.

Hay­dom-syke­hu­set har ikke råd til å er­stat­te en ut­slitt Ct-skan­ner. Stif­tel­sen Hay­doms Ven­ner iler til unn­set­ning.

– Må­let er å få inn de 3,5 mil­lio­ner kro­ne­ne som en ny Ct-skan­ner kos­ter. Så langt har vi klart 1,2 mill., sier Ka­ri B. Kleiv­set i sty­ret for Stif­tel­sen Hay­doms Ven­ner til Faed­re­lands­ven­nen.

Hay­dom Lut­he­ran Ho­s­pi­tal he­ter syke­hu­set i Tan­za­nia som be­tje­ner en fat­tig re­gion med 1,2 mil­lio­ner inn­byg­ge­re. Opp gjen­nom åre­ne har det ut­løst be­ty­de­lig gi­ver­gle­de på Sør­lan­det, ka­na­li­sert gjen­nom stif­tel­sen som dri­ves fra Man­dal.

Nå har styre­le­der Tho­re Wes­ter­moen sig­nert et al­vor­lig, bredt dis­tri­bu­ert brev som be­gyn­ner med «Kja­ere Hay­dom­venn». Øko­no­misk sett sli­ter syke­hu­set enda mer enn van­lig; 100 av de opp­rin­ne­lig 550 an­sat­te har måt­tet sies opp og det er ikke pen­ger til å er­stat­te den nå ut­slit­te Ct-skan­ne­ren som Stif­tel­sen Hay­doms Ven­ner skjen­ket hos­pi­ta­let til 50-års­ju­bi­le­et i 2005.

REDUSERT STØTTE

«(...) Et­ter ti­år med be­ty­de­lig øko­no­misk støtte fra nors­ke myn­dig­he­ter står syke­hu­set nå over­for ut­ford­rin­gen med grad­vis å er­stat­te det­te med al­ter­na­ti­ve inn­tekts­kil­der. Av­ta­len med Norad/kir­kens Nød­hjelp har de sis­te åre­ne gitt et til­skudd på drøyt 16 mil­lio­ner (per år, red.anm.). I av­ta­len lig­ger det en redusert støtte år­lig på 2 mil­lio­ner kro­ner. (...)», he­ter det blant an­net i bre­vet fra stif­tel­sen.

Tan­za­nia­ns­ke myn­dig­he­ters in­ten­sjon om å over­ta mer av fi­nan­sie­rin­gen, skal så langt ha blitt stort sett nett­opp det: en in­ten­sjon.

Men Ct-skan­ne­ren kan li­ke­vel va­ere in­nen­for rekke­vid­de. Gwen Ber­ge fra Kir­kens Nød­hjelp sen­der Faed­re­lands­ven­nen med et inn­hold som sterkt re­du­se­rer inn­sam­lings­be­ho­vet Ka­ri B. Kleiv­set er si­tert på inn­led­nings­vis:

«Hei! Har snak­ket med Hay­dom. De mang­ler ca NOK 360.000 til CT Scan. Med god inn­sam­ling fra de­res inn­sats er inn­kjøp in­nen rekke­vid­de! CT Scan er en vel­dig vik­tig inn­tekts­kil­de for syke­hu­set og stra­te­gisk bi­drag til lang­sik­tig ba­ere­kraft for Hay­dom!» skri­ver Ber­ge.

– UTTRYKK FOR VENNSKAP

Stif­tel­sen Hay­doms Ven­ner har i man­ge år hatt år­li­ge inn­tek­ter i stør­rel­ses­or­den tre mil­lio­ner kro­ner.

– Hvor vik­tig er det for syke­hu­set, Ka­ri B. Kleiv­set?

– Syke­hu­sets bud­sjett er på cir­ka 30 mil­lio­ner kro­ner. Vår støtte er nok mer et sym­bolsk uttrykk for vennskap enn et øko­no­misk bi­drag som tyn­ger, ly­der sva­ret.

– I stif­tel­sens regn­skap for 2017 står det opp­ført et til­gode­ha­ven­de på 9,8 mil­lio­ner kro­ner. Sam­me be­løp har gått igjen­nom gjen­nom man­ge år. Hva er det?

– Å, da må du nok snak­ke med Tho­re Wes­ter­moen, sier Ka­ri B. Kleiv­set.

EN FARM I AFRIKA

Wes­ter­moen for­kla­rer:

– Det er et bruk på 55.000 de­kar som he­ter Mul­da­baw Farm, og som Stif­tel­sen Hay­doms Ven­ner i sin tid var med på å fi­nan­siere med 9,8 mill. Si­den har bi­dra­get blitt stå­en­de i regn­ska­pet som en slags ei­er­an­del. Men Mul­da­baw Farm er i prak­sis en selv­ei­en­de, «non pro­fit»-in­sti­tu­sjon. Alt over­skudd går til syke­hu­set, sier Tho­re Wes­ter­moen.

Da, et­ter å ha fått be­kref­tet det hun trod­de, for­kla­rer Ka­ri B. Kleiv­set mer om far­men:

– Det går mest i hve­te, som er godt be­talt. Og så en del mais, pluss noen and­re plan­ter for å sik­re bio­lo­gisk mang­fold.

ARKIVFOTO

Det­te bil­det fra Hay­dom Lut­he­ran Ho­s­pi­tal er noen år gam­melt.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Faed­re­lands­ven­nen har gjen­nom­ført fle­re re­por­ta­sje­rei­ser til Hay­dom. Det­te bil­det ble tatt un­der en av dem, na­er­me­re be­stemt un­der fei­rin­gen av en hyg­ge­lig an­led­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.