Her tar bi­len fyr i fart

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN ODDVAR EIDE [email protected]

Her blir Jan­ne Gran­da­len og man­nen Trond Ret­ter­holt vit­ne til at bi­len foran dem tar fyr på E 18, rett før Stein­sås­tun­ne­len i Lillesand.

– Det var helt uvir­ke­lig. Vi var på vei fra Dyre­par­ken mot Grim­stad. Plut­se­lig kom det mas­se røyk fra bi­len foran oss. Jeg tok opp mo­bi­len for å ta bil­de. Og så plut­se­lig – poff – så be­gyn­te det å bren­ne un­der bi­len, for­tel­ler Jan­ne Gran­da­len.

Det var om etter­mid­da­gen 2. jule­dag at ek­te­pa­ret ble vit­ne til bil­bran­nen, rett før Stein­sås­tun­ne­len, på E 18 i Lillesand.

PRØVDE å STOPPE BI­LEN

– Vi prøvde å få stop­pet hun som kjørte bi­len. Vi blin­ket med ly­se­ne og tu­tet. Det kom mer og mer røyk mens flam­me­ne sto opp og de­ler fra bi­len hen­nes falt av. Vi kjørte for­bi hen­ne. Jeg rul­let ned vin­du­et, lå ut og vei­vet med ar­me­ne for å få hen­ne til å stoppe. Vi la oss inn foran hen­ne, og prøvde å brem­se ned før hun kom inn i tun­ne­len. Men hun rea­ger­te ikke, bare stir­rer rett fram. Det var helt mer­ke­lig, for­tel­ler Gran­da­len.

Hun for­tel­ler vi­de­re at de vars­let po­li­ti­et.

– I tun­ne­len prøvde vi å få hen­ne til å stoppe i en sos-lom­me­ne. Det var helt vilt. La oss bak hen­ne igjen, kjørte for­bi på nytt. Vi tu­tet og blin­ket. Der­et­ter så vi i spei­let at hun kjørte inn i en sos-lom­me i tun­ne­len. Da måt­te vi måt­te vi bare kom­me oss ut av tun­ne­len. Vi var sik­ker på at bi­len vil­le eks­plo­de­re. Vi ring­te po­li­ti­et og kjørte ut. Det sis­te vi fikk med oss var at E 18 stengt i beg­ge ret­nin­ger, for­tel­ler hun.

Tun­ne­len ble stengt i nes­ten to ti­mer som føl­ge av hen­del­sen.

HØRTE ET SMELL

Bi­len som tok fyr var en Toyo­ta Ya­ris fra 2011. Sjå­fø­ren er en 61 år gam­mel kvin­ne. Hun kom uska­det fra bran­nen.

– Til po­li­ti­et har hun for­klart at hun ikke vet hva som skjed­de, for­tel­ler ope­ra­sjons­le­der Mi­riam Staus­land.

– Hun hørt noen rare ly­der, og lite smell. Så stop­pet hun i tun­ne­len og ser at den bren­ner, for­tel­ler Staus­land.

Det er ikke mis­tan­ke om at sjå­fø­ren var på­vir­ket.

Po­li­ti­et vet så langt ikke noe mer om år­sa­ken til bran­nen.

BRAN­NEN

De førs­te mel­din­ge­ne til brann­ve­se­net gikk ut på at et vogn­tog og fle­re per­son­bi­ler var in­ne i tun­ne­len da bran­nen opp­sto.

Brann­ve­se­net ryk­ket ut fra både fra Lillesand og Kris­tian­sand.

– Vi kom fra øst­gå­en­de ret­ning, og kun­ne kjø­re helt inn til bran­nen. Der sto en per­son­bil i full fyr i en lom­me, opp­ly­ser un­der­brann­mes­ter i Kris­tian­sand­re­gio­nen brann og red­ning (KBR), Frank Nil­sen, til Faed­re­lands­ven­nen.

Han sier at ven­ti­la­sjons­sys­te­met had­de fått ut meste­par­ten av røy­ken da brann­ve­se­net an­kom ste­det, slik at de fikk klar sikt til å kjø­re inn til bran­nen.

Bi­len som brant sto vel 500 me­ter inn i tun­ne­len.

– Bran­nen ble raskt slok­ket, og brann­ve­se­net kun­ne re­tur­ne­re, sa Nil­sen til Faed­re­lands­ven­nen ons­dag.

FOTO: KBR/03811-TIPS/JAN­NE GRAN­DA­LEN

Her tar Toyo­ta­en fyr på E 18 mel­lom Kris­tian­sand og Lillesand ons­dag etter­mid­dag. Den ble helt ut­brent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.