Frps fyl­kes­le­der ang­rer ikke på døds­straff-ut­spill

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

Fyl­kes­le­der Chris­ti­an Eike­land i Ag­der Frp ang­rer ikke på at han tok til orde for døds­straff for dem som drep­te de to kvin­ne­ne i Ma­rok­ko.

– Det har kom­met man­ge støt­te­re­ak­sjo­ner på mel­din­gen som ble pos­tet på Face­bo­ok-si­den til

Ag­der Frp. Det var ikke jeg som la den ut, men jeg står in­ne for inn­hol­det og mine egne kom­men­ta­rer i trå­den un­der, sier Chris­ti­an Eike­land.

Ag­der Frp kre­ver at de som drep­te nors­ke Ma­ren Ue­land (28) og dans­ke Loui­sa Ves­terager Je­s­per­sen (24) døm­mes til stren­ges­te straff et­ter ma­rok­kansk lov, som er døds­straff, og at nors­ke myn­dig­he­ter ut­øver press på Ma­rok­ko for at det skjer.

På Face­bo­ok skri­ver fyl­kes­le­de­ren i Frp blant an­net at han er glad for at det gro­tes­ke ter­ror­dra­pet ikke ble be­gått i Nor­ge, med det straffe­ni­vå­et vi har her i lan­det.

En av dem som har rea­gert ne­ga­tivt på ut­spil­let er Mdg-po­li­ti­ker Yng­var Mon­stad som sit­ter sam­men med Chris­ti­an Eike­land i kom­mune­sty­ret i

Søg­ne.

– Jeg ser på det­te som et rent valg­kamp­ut­spill fra Frp. Det er man­gel på em­pa­ti med de på­rø­ren­de. Det er synd Ag­der Frp bru­ke en slik sak til å pro­fi­le­re seg selv. Par­ti­et må mene hva de vil om døds­straff, men det­te tror jeg hand­ler mer om inn­vand­ring og islam enn straffe­ni­vå­et i Ma­rok­ko, sier Yng­var Mon­stad.

I Face­bo­ok-trå­den stil­te MDG- po­li­ti­ke­ren spørs­mål ved hva som var hen­sik­ten med pos­ten, og fikk føl­gen­de svar fra fyl­kes­le­de­ren i Frp: «Yng­var og MDG me­ner åpen­bart den­ne hand­lin­gen ikke er al­vor­lig nok til uten­landsk en­ga­sje­ment. Om jeg var ter­ro­rist så had­de jeg nok kan­skje hei­et på MDG.»

– In­gen er ueni­ge i at ter­ro­ris­me må be­kjem­pes og at de skyl­di­ge må straf­fes, men der­som Ag­der Frp øns­ket å på­vir­ke ma­rok­kans­ke myn­dig­he­ter, er det and­re ka­na­ler enn Face­bo­ok de bur­de ha be­nyt­tet. Det­te ut­spil­let er nok først og fremst myn­tet på lo­ka­le vel­ge­re, sier Yng­var Mon­stad. – Det er ikke una­tur­lig at vårt fyl­kes­par­ti en­ga­sje­rer seg i uten­riks­po­li­tis­ke spørs­mål. Når det gjel­der min på­stand om at jeg kan­skje had­de hei­et på MDG om jeg var ter­ro­rist, så inn­røm­mer jeg at for­mu­le­rin­gen ikke var helt gjen­nom­tenkt, sier Chris­ti­an Eike­land.

Frp-po­li­ti­ke­ren sier han i ut­gangs­punk­tet selv er imot døds­straff, men er vil­lig til å vur­de­re det når det drei­er seg om masse­drap el­ler ter­ro­ris­me slik som i den­ne sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.