Hva skal dags­tur­hyt­ta he­te?

Faedrelandsvennen - - NYHETER - RUNE ØIDNE REINERTSEN

Så snart vin­te­ren er til­bake­lagt, åp­ner den nye dags­tur­hyt­ta i Jegersberg. Men hva skal her­lig­he­ten he­te?

– Om «Vaf­fel­bua» er for­budt som navn? Nei da, det er jo et ar­tig navn, selv om det nes­ten be­tyr det mot­sat­te av hva ste­det kom­mer til å bli.

Og det er al­le­re­de kom­met inn som for­slag, sier dag­lig le­der Per Svein Hol­te i Midt-ag­der Fri­lufts­råd.

Fri­lufts­rå­dets mye om­tal­te dags­tur­hyt­te i Je­gers­beg had­de kranse­lag sent i ok­to­ber. Nå gjen­står bare å gjø­re fer­dig den ge­dig­ne pei­sen in­nen­dørs, UIA skal mon­te­re en del au­dio­vi­su­elt ut­styr til un­der­vis­ning og det skal plan­tes litt uten­dørs.

Så er alt klart til høy­ti­de­lig åp­ning søn­dag 5. mai 2019.

NAVNEKONKURRANSE

Men hva skal ste­det he­te? Det av­gjør sty­ret i Midt-ag­der Fri­lufts­råd, le­det av Bjørn Rop­stad, et­ter inn­stil­ling fra in­te­rim­sty­ret i Venne­for­enin­gen, le­det av Åse Paul­sen. Og Paul­sen & Co skal vel­ge blant for­sla­ge­ne som kom­mer inn i navne­kon­kur­ran­sen Fri­lufts­rå­det har satt i gang.

Som det he­ter på www.midtag­der­fri­luft.no: «Nav­net må gjer­ne gjen­spei­le noe av for­må­let med hyt­ta og/el­ler stedstil­knyt­ning. Men jury­en, som er sty­ret i Midt-ag­der Fri­lufts­råd, står fritt til å vel­ge blant for­sla­ge­ne. For­slag sen­des: [email protected]­der­fri­luft.no in­nen 20. ja­nu­ar 2019.»

– Van­ker det pre­mie til vin­ne­ren, Hol­te?

– Noe må det vel bli - noe som vi­ser at vi set­ter pris på ini­tia­tiv og krea­ti­vi­tet. Kan­skje gra­tis vaf­ler? an­ty­der Per Svein Hol­te.

Så iler han med å leg­ge til: – For en tids­be­gren­set pe­rio­de, alt­så!

LAG OG FORENINGER

Sam­me mann for­tel­ler el­lers om in­vi­ta­sjon til lag og foreninger om å stå for ser­ve­rin­gen ved dags­tur­hyt­ta en søn­dag, el­ler kan­skje en helg.

– Mot en an­del av inn­tek­te­ne? – Nei. Alt av inn­tek­ter vil gå til Venne­for­enin­gen, som skal bru­ke dem til å hol­de ste­det i tipp topp stand. Førs­te jobb blir å få i hus veden som lig­ger rundt om­kring, et­ter at alt som måt­te hog­ges for å få ført fram strøm. Det bør va­ere ved nok til de fem førs­te åre­ne, minst.

ARKIVFOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Slik så dags­tur­hyt­ta/vaf­fel­bua ut helt i slut­ten av ok­to­ber, da det ble holdt kranse­lag. Ti mil­lio­ner kro­ner har her­lig­he­ten kos­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.