Juk­set på rus­test i feng­se­let – fikk straf­fen for­len­get med tre år

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU [email protected]

Et­ter sju års so­ning ble 29-årin­gen fra Ven­ne­sla tatt for å juk­se med en urin­prø­ve. Nå er han dømt til yt­ter­li­ge­re tre års for­va­ring.

I fjor som­mer ble 29-årin­gen over­ført fra Ila feng­sel og for­va­rings­an­stalt til lav­sik­ker­hets­feng­se­let på Ev­je. Han had­de da so­net sju år av den ni år lan­ge for­va­rings­dom­men han ble idømt av Ag­der lag­manns­rett i 2011.

Over­fø­rin­gen til Ev­je ble gjort for å for­be­re­de 29-årin­gen på løs­la­tel­se vår­en 2019.

Et­ter tre må­ne­der på Ev­je ble 29-årin­gen tatt for å juk­se på en rus­test og sendt til­ba­ke til Ila. Kri­mi­nal­om­sor­gen men­te re­gel­brud­det vis­te at man­nen ikke var klar for et liv i fri­het, og an­be­fal­te at for­va­rin­gen ble for­len­get med yt­ter­li­ge­re tre år.

Stats­ad­vo­ka­ten i Ag­der fulg­te opp an­be­fa­lin­gen og gikk til ret­ten med krav om tre års for­len­gel­se.

21. de­sem­ber falt dom­men i As­ker og Bae­rum ting­rett, som en­stem­mig støt­tet på­tale­myn­dig­he­tens krav.

FYLTE BINGOTUSJ MED URIN

I dom­men fram­går det at 29-årin­gen inn­tok to Rivot­ril­tab­let­ter og en halv Va­li­um mens han var på Ev­je. Sei­ne­re sam­me kveld drakk han sprit. Før han ru­set seg på pil­ler og al­ko­hol, fylte 29-årin­gen en bingotusj med urin og gjem­te den­ne på krop­pen. Un­der rus­tes­ten le­ver­te han fra seg den rei­ne uri­nen fra bingo­tu­sjen.

«Han lyk­kes ikke, for­di helse­per­so­nel­let opp­da­get at den inn­le­ver­te uri­nen ikke var ny», he­ter det i dom­men.

Lu­re­ri­et fikk av­gjø­ren­de be­tyd­ning for ret­tens vur­de­ring av for­len­get for­va­ring.

As­ker og Bae­rum ting­rett me­ner det fore­lig­ger en na­er­lig­gen­de, kva­li­fi­sert og reell fare for at 29-årin­gen vil begå al­vor­li­ge volds­hand­lin­ger der­som han løs­la­tes som plan­lagt. I dom­men pe­ker ret­ten på at rus­mis­bru­ket og for­sø­ket på å lure per­so­na­let ble be­gått i en pe­rio­de han viss­te var av­gjø­ren­de for ham.

KAN Få NY MULIGHET I 2019

Venn­dø­len had­de fle­re volds­dom­mer bak seg da han som 20-åring ble dømt til for­va­ring et­ter å ha kniv­stuk­ket en mann i Lillesand.

I lø­pet av so­nin­gen har 29-årin­gen ut­dan­net seg som kokk. Iføl­ge dom­men fra As­ker og Bae­rum ting­rett opp­le­ves han som struk­tu­rert, plikt­opp­fyl­len­de, sta­bil og so­si­al. Ret­ten me­ner li­ke­vel at 29-årin­gens tid­li­ge­re volds­hand­lin­ger vi­ser en hen­syns­løs­het som kre­ver en kraf­tig jus­te­ring før en løs­la­tel­se.

«Den­ne jus­te­rin­gen er et­ter ret­tens vur­de­ring, i dag ikke til­strek­ke­lig, og vil hel­ler ikke va­ere til­strek­ke­lig ved for­va­rings­ti­dens ut­løp», kon­klu­de­rer ting­ret­ten.

I dom­men fram­går det at Ila øns­ker å over­fø­re 29-årin­gen til et feng­sel med la­ve­re sik­ker­hets­nivå som­mer­en 2019. Ret­ten støt­ter feng­se­let i at 29-årin­gen bør få en ny mulighet, men an­ser det som «helt av­gjø­ren­de for sam­funns­be­skyt­tel­sen» at han får en grad­vis ut­slus­ning til sam­fun­net.

Dom­men er ikke retts­kraf­tig og kan an­kes. Faed­re­lands­ven­nen fikk tors­dag ikke kon­takt med 29-årin­gens for­sva­rer, ad­vo­kat Øystein Storr­vik.

FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN

I 2011 ble 29-årin­gen dømt til ni års for­va­ring. Han har so­net det mes­te av straf­fen ved Ila feng­sel og for­va­rings­an­stalt.

FOTO: ALF ANDERSEN

29-årin­gen ble over­ført til lav­sik­ker­hets­feng­se­let på Ev­je, slik at han skul­le få mu­lig­he­ten til å grad­vis til­ven­ne seg et liv i fri­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.