Nes­ten dob­ling i an­tall eva­ku­er­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

An­tall eva­ku­er­te et­ter tsu­na­mi­en i In­do­ne­sia har ste­get fra 22.000 til over 40.000, iføl­ge opp­da­ter­te tall. Man­ge av dem er blitt hjem­løse.

7202 men­nes­ker er re­gist­rert med ska­der, en øk­ning fra 1495 som tid­li­ge­re var re­gist­rer­te skad­de. Nes­ten 1300 bo­li­ger ble øde­lagt av bøl­ge­ne som slo inn over land på den vest­li­ge de­len av Ja­va-øya og sør­li­ge Suma­tra, opp­lys­te in­do­ne­sis­ke myn­dig­he­ter fre­dag.

Sam­ti­dig har an­tall om­kom­ne blitt noe ned­jus­tert – fra 430 til 426. End­rin­gen skyl­des at noen dis­trik­ter had­de dob­belt­re­gist­rert om­kom­ne. Imid­ler­tid er fort­satt over 20 per­soner meldt sav­net.

Tors­dag opp­jus­ter­te krise­be­red­skaps­myn­dig­he­te­ne fare­ni­vå­et for vul­ka­nen Anak Kra­ka­toa, fem da­ger et­ter ut­brud­det som før­te til tsu­na­mi­en. Myn­dig­he­te­ne ad­va­rer også om at ny ak­ti­vi­tet i kra­te­ret kan true med å ut­lø­se en ny tsu­na­mi og har ut­vi­det den av­steng­te so­nen rundt vul­ka­nen fra en ra­di­us på 2 til 5 km.

– Vi an­be­fa­ler folk som bod­de na­er strand­so­nen om å flyt­te per­ma­nent. Men det er et sis­te­valg for­di det ikke er en­kelt, med tan­ke på be­gren­set plass og folk som mot­set­ter seg å bli flyt­tet, sier krise­be­red­skaps­myn­dig­he­tens tals­mann Suto­po Pur­wo Nu­groho.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

En mann ser på sitt øde­lag­te hjem i Ca­ri­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.