Prof­fe nettsvind­le­re vet mye om of­re­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Nettsvind­le­re opp­trer mer pro­fe­sjo­nelt og sit­ter på langt mer in­for­ma­sjon om of­re­ne sine enn tid­li­ge­re.

Det kom­mer fram i rap­por­ten «Trus­ler og Tren­der 2018-2019» ut­ar­bei­det av Norsk sen­ter for in­for­ma­sjons­sik­ring (NORSIS). Den vi­ser hvil­ke di­gi­ta­le trus­ler og tren­der som vil pre­ge nors­ke pri­vat­per­soner og be­drif­ter det kom­men­de året.

Rap­por­ten vi­ser at svind­le­re kart­leg­ger of­re­ne grun­dig, og at de der­med kan til­pas­se svin­de­len til en­kelt­per­sonen el­ler be­drif­ten. Svind­ler­ne vet for ek­sem­pel hvil­ke nett­si­der of­re­ne bru­ker.

Of­re­ne for ut­pres­sing opp­le­ver of­te­re enn før at sum­me­ne de må be­ta­le, er til­pas­set de­res øko­no­mi og be­ta­lings­evne. Der­med kan det opp­fat­tes som bed­re å be­ta­le enn å søke hjelp el­ler mel­de fra.

– De kri­mi­nel­le vet sta­dig mer om hvor­dan de skal gå fram, og kjen­ner ofte of­re­nes smerte­ters­kel godt. Det er all grunn til å tro at det­te er en tendens som bare vil for­ster­ke seg de nes­te åre­ne, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Peg­gy Heie i NORSIS.

NORSIS ser sam­ti­dig at bud­ska­pet i sta­dig stør­re grad til­pas­ses ka­nal og se­song slik at de får stør­re gjen­nom­slags­kraft. En­kel­te be­nyt­ter and­re ka­na­ler enn e-post for å opp­nå høy­ere til­lit hos mot­ta­ke­ren, og de mis­bru­ker gjer­ne merke­navn som App­le, Sam­sung el­ler Te­le­nor.

– Det er let­te­re å lure noen til å las­te ned en falsk hente­lapp på Pos­ten midt i jule­stria enn det er el­lers i året, sier Heie.

Sam­ti­dig blir di­rek­tør- og le­del­ses­svin­del sta­dig mer ut­bredt, og den kob­les ofte sam­men med and­re svin­de­l­me­to­der.

– Vi kjen­ner til sa­ker der di­rek­tør­svin­del er ut­ført først et­ter at svind­ler­ne har tatt over iden­ti­te­ten til en an­satt. I and­re til­fel­ler be­nyt­ter de seg av fals­ke SMS-ER, e-pos­ter el­ler ut­nyt­ting av kjen­te sår­bar­he­ter i virk­som­he­tens pro­gram­vare for å kom­me seg på inn­si­den.

Ut­pres­sing hvor det bru­kes film og bil­der der of­fe­ret er na­kent, el­ler i en an­nen kom­pro­mit­te­ren­de si­tua­sjon, er fort­satt en kjent me­to­de for ut­pres­sing, vi­ser rap­por­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.