Sy­ris­ke styr­ker inn­tok Man­bij

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Sy­ris­ke styr­ker har inn­tatt byen Man­bij nord i Sy­ria et­ter at den kur­dis­ke Ypg-mi­lit­sen ba pre­si­dent Bashar al-as­sads re­gi­me om hjelp mot tyr­kis­ke styr­ker.

Det opp­lys­te en tals­mann for de sy­ris­ke re­gje­rings­styr­ke­ne fre­dag. Russ­land, en av As­sad-re­gi­mets na­er­mes­te al­li­er­te, sier seg godt for­nøyd med ut­vik­lin­gen.

– Det­te er et po­si­tivt skritt som kan bi­dra til å sta­bi­li­se­re si­tua­sjo­nen, sier pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tins tals­mann Dmi­trij Peskov.

Tid­li­ge­re på da­gen ba Ypgmi­lit­sen Sy­rias re­gje­ring om å ta kon­troll over den nord­sy­ris­ke byen Man­bij for å be­skyt­te byen mot an­grep fra tyr­kis­ke styr­ker.

Den kur­dis­ke Ypg-mi­lit­sen har spilt en vik­tig rol­le i kam­pen mot IS som en del av SDF, som fram til nå har va­ert støt­tet av USA. Et­ter pre­si­dent Do­nald Trumps uven­te­de be­slut­ning for­ri­ge uke om å trek­ke lan­dets sol­da­ter ut av Sy­ria, står imid­ler­tid grup­pen i en vans­ke­lig si­tua­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.