Euro­next har sik­ret seg ak­sje­ma­jo­ri­te­ten i Oslo Børs

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI BØRS -

Euro­next na­er­mer seg opp­kjøp av Oslo Børs et­ter at sel­ska­pets po­si­sjon i hol­ding­sel­ska­pet nå er økt til 50,6 pro­sent gjen­nom kjøp av ak­sjer og for­hånds­ak­sep­ter.

Euro­next, en sam­men­slut­ning av fem euro­pe­is­ke bør­ser, pre­sen­ter­te opp­kjøps­pla­ne­ne av Oslo Børs på jul­af­ten. Sel­ska­pet had­de al­le­re­de fått for­hånds­ak­sept fra ak­sjo­na­erer som sit­ter på 49,6 pro­sent av ak­sje­ne i hol­ding­sel­ska­pet Oslo Børs VPS Hol­ding. Opp­kjø­pet er imid­ler­tid be­tin­get av at minst 50 pro­sent av da­gens ak­sjo­na­erer ak­sep­te­rer bu­det, og at det blir god­kjent av de re­le­van­te myn­dig­he­te­ne.

Sel­ska­pet opp­ly­ser fre­dag at 45,5 pro­sent om­fat­ter for­hånds­ak­sept av ute­stå­en­de ak­sjer, mens 5,1 pro­sent er opp­kjøp av na­er­me­re 2,2 mil­lio­ner ak­sjer.

– At gren­sen på 50 pro­sent av alle ute­stå­en­de ak­sjer er nådd, vi­ser Oslo Børs VPS’ ak­sje­ei­e­res in­ter­es­se for at Euro­nex­ts til­bud blir lan­sert. En av be­tin­gel­se­ne for gjen­nom­fø­rin­gen er nå opp­fylt og styr­ker Euro­nex­ts vur­de­ring av et vel­lyk­ket re­sul­tat. Euro­next vil fort­set­te en kon­struk­tiv dia­log med alle ak­sje­ei­er­ne i Oslo Børs VPS, he­ter det i en presse­mel­ding.

Euro­next har i dag bør­ser i Ams­ter­dam, Brus­sel, Lis­boa og Pa­ris og kjøp­te ny­lig den irs­ke bør­sen.

Sel­ska­pet har opp­lyst at det så fort som prak­tisk mu­lig vil by 6,24 mil­li­ar­der kro­ner for å ta over de ute­stå­en­de ak­sje­ne i Oslo Børs VPS. Bu­det in­ne­ba­erer en pris på 145 kro­ner per ak­sje, 32 pro­sent høy­ere enn den sis­te slutt­no­te­rin­gen for sel­ska­pet bak den nors­ke bør­sen.

UNIK PO­SI­SJON

– Euro­next me­ner den uni­ke stra­te­gisk og kon­kur­ranse­mes­si­ge po­si­sjo­nen til Oslo Børs, in­klu­dert ver­dens­le­del­se i sjø­mat­de­ri­va­ter og so­lid eks­per­ti­se in­nen olje og ship­ping, vil styr­ke Euro­nex­ts po­si­sjon yt­ter­li­ge­re, opp­lys­te sel­ska­pet jul­af­ten.

Iføl­ge Euro­next er det en ak­sjo­naer­grup­pe i Oslo Børs VPS som tok kon­takt og ba sel­ska­pet vur­de­re å kjø­pe ak­sje­ne i hol­ding­sel­ska­pet.

Euro­next un­der­stre­ker imid­ler­tid at det ennå ikke er sik­kert at opp­kjø­pet blir gjen­nom­ført.

KRE­VER INNGRIPEN

Sen­ter­par­ti­et er ikke be­geist­ret for det mu­li­ge sal­get av Oslo Børs til uten­lands­ke ei­ere, og me­ner re­gje­rin­gen må gri­pe inn.

– Bør­sen er en vik­tig del av Nor­ges øko­no­mis­ke in­fra­struk­tur og skal et­ter vårt syn ikke bli en del av et euro­pe­isk børs­kon­sern. Det vars­le­de opp­kjø­pet tren­ger ak­sept fra myn­dig­he­te­ne. Sen­ter­par­ti­ets kla­re for­vent­ning er at re­gje­rin­gen stop­per ut­sal­get, sier Geir Polle­stad, le­der av na­e­rings­ko­mi­te­en på Stor­tin­get. NTB

FOTO: NTB SCANPIX

Børs­mar­ke­det Euro­next har sik­ret seg over halv­par­ken av ak­sje­ne i Oslo Børs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.