Ra­se­rin­gen av jern­ba­nen fort­set­ter

Faedrelandsvennen - - MENING - ERIC BERGET le­der, Elek­tro­per­so­na­lets Fore­ning avd.66 av Norsk Jern­bane­for­bund

Uan­svar­lig­he­te­nes yp­pers­te pres­ter smir mens jer­net (ba­nen) er varmt!

Nei du, de for­nek­ter seg ikke, våre folke­valg­te. Gang på gang så har da­gens re­gje­ring vist at de ikke for­nek­ter seg noe. Va­ere det seg fes­ter, reise­reg­nin­ger, uan­svar­lig øk­ning av sin egen lønn og sist, men ikke minst; ut­de­ling av våre skatte­pen­ger til svaert rike per­soner i inn og ut­land.

Og når det kom­mer til jern­ba­nen så har vir­ke­lig de­kan Er­na Sol­berg latt sin gla­de ban­de på fa­kul­te­tet for gal­skap og penge­slø­se­ri slå seg løs. Som hånd­he­ver for de­ka­nen er in­gen rin­ge­re enn yp­perste­pres­ten Jon Ge­org Da­le. Fra ost og melk til tog og gods. (Jo­da, her blan­des teo­lo­gi-re­fe­ran­ser og ut­dan­ning med vi­ten og vil­je).

Du som rei­sen­de har kan­skje lagt mer­ke til at tog­sta­sjo­ne­ne rundt om­kring i vårt her­li­ge land nå har fått nye lo­go­er. Ba­ne Nor står det på de nå. Ba­ne Nor er det gam­le Jern­bane­ver­ket. Det er oss i Ba­ne Nor som drif­ter jern­bane-nor­ge i dag. Tu­sen­vis av kvin­ner og menn som hver dag står på for at rei­sen­de skal kom­me frem trygt og punkt­lig.

Nå har det seg slik at uan­svar­lig­he­tens yp­per­pres­ter har fun­net det for godt at det­te ar­bei­det skal pri­va­ti­se­res og leg­ges ut på an­bud. Og hvor­for, spør du så klokt? De skal spa­re pen­ger og gjø­re ting mer ef­fek­tivt (far­lig ord det­te alt­så), sies det.

Det er godt mu­lig at ikke sli­ke som meg, som ikke har mas­ter­grad i idio­ti og dok­tor­grad i gal­skap, skal skjøn­ne det­te. Men jeg kla­rer ikke å se at vi skal spa­re pen­ger på det­te pro­sjek­tet. Men du kan få ta stil­ling til det selv. Føl­gen­de er skis­sert skal skje:

Ba­ne Nor som i dag drif­ter jern­ba­nen skal skil­le ut drifts­ap­pa­ra­tet. Det blir opp­ret­tet ett nytt sel­skap, fore­lø­pig kalt Sp­or­drift AS. Det skal bli la­get kon­trak­ter mel­lom Ba­ne Nor og Sp­or­drift AS for ved­li­ke­hold. Alt­så sam­me fol­ket skal gjø­re de sam­me job­be­ne. Men nå så skal Sp­or­drift AS tje­ne pen­ger på kon­trak­te­ne sam­ti­dig som vi skal spa­re skatte­pen­ger.

De som er litt be­vand­ret i hvor­dan sli­ke kon­trak­ter hånd­te­res, vet med en gang hvil­ket ap­pa­rat som må an­set­tes for at det­te skal fun­ge­re. Jeg nev­ner i fleng: kon­trakts­råd­gi­ve­re, ju­ris­ter, øko­no­mer, av­de­lings­le­de­re til kon­trakts­råd­gi­ve­re, av­de­lings­le­de­re til ju­ris­te­ne, av­de­lings­le­de­re til øko­no­me­ne, fag­ar­bei­der til tek­nisk bi­stand, sek­reta­erer til alle dis­se – og ikke minst så skal vi be­ta­le et jule­bord til alle og!

Og det sam­me må an­set­tes i det nye sel­ska­pet. Og hvor­dan det­te skal bli tryg­ge­re der man i dag har ett hel­het­lig sel­skap som drif­ter jern­bane-nor­ge sett un­der ett, kon­tra man­ge for­skjel­li­ge ak­tø­rer som har hver sin strek­ning, vi­tes ikke.

Men det som er sik­kert, min gode venn, er at: De rike blir ri­ke­re un­der den­ne re­gje­rin­gen, mens de fat­ti­ge sit­ter der og blir for­ban­net.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Jeg kla­rer ikke å se at vi skal spa­re pen­ger på det­te pro­sjek­tet, skri­ver inn­sen­de­ren om re­gje­rin­gens pla­ner om kon­kur­ranse­ut­set­ting på jern­bane­sek­to­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.