Sta­tus for Den nors­ke kir­ke

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEIN TAKLE teo­log og me­nig­hets­råds­le­der

Lørdag før jul had­de Pre­ben Aa­vits­land her i avi­sen et sta­tus­opp­gjør for Den nors­ke kir­ke.

●●Han fin­ner syn­ken­de tall for del­ta­kel­se i guds­tje­nes­ter og kir­ke­li­ge hand­lin­ger, og han har rett i at det­te bør be­kym­re kir­kens folk.

Men den gam­le en­hets­kul­tu­ren er borte, og Nor­ge er blitt et fler­kul­tu­relt sam­funn. Det gir med ret­te nytt rom for uli­ke for­mer for tro og livssyn, og det bør til­stre­bes en ri­me­lig grad av like­be­hand­ling.

Aa­vits­land il­lust­re­rer de se­ne­re års ut­vik­ling med de­bat­ten om skole­guds­tje­nes­ter. Han me­ner at det her er blitt un­der­slått «at kir­kens bud­skap kan ha kraft til å be­ve­ge men­nes­ker til tro». Selv me­ner jeg at in­gen bør trek­ke i tvil kris­ten­dom­mens kraft til å for­and­re både tro og liv. Så er det da også en re­li­gion som med alle sine kon­fe­sjo­ner er ver­dens de­si­dert størs­te tros­sam­funn. Og 7 av 10 nordmenn er fort­satt med­lem­mer av Den nors­ke kir­ke.

En­kel­te tros- og livs­syns­sam­funn – og de som står uten­for alt – bør kan­skje ak­sep­te­re at Den nors­ke kir­ke også i vår tid må stå i en sa­er­stil­ling. Og at kirke­hu­set fort­satt bør få va­ere en vik­tig kul­tu­rell, so­si­al og re­li­giøs fel­les­are­na i nors­ke lo­kal­sam­funn.

Kra­vet om lik­het i alle ting har ikke all­tid ført til så mye nytt og godt – bare til be­grens­ning av Den nors­ke kir­ke.

Men er ikke det litt smått? Aa­vits­land me­ner for sin del at lite av det som er godt og vik­tig i vårt sam­funn skyl­des kris­ten­dom­men, og at kir­kens pro­blem er at bud­ska­pet ikke fen­ger i vår tid. Om det­te får vi va­ere ueni­ge.

Men jeg er hel­ler ikke enig i at «Den nors­ke kir­ke tøm­mes sak­te og sik­kert for ak­ti­ve med­lem­mer» – det er de pas­si­ve som blir borte. Fort­satt er det stor ak­ti­vi­tet i Den nors­ke kir­ke – f eks i Dom­kir­ken. Ved uli­ke ar­ran­ge­men­ter i 2017 var to­talt ca 107.000 be­sø­ken­de inn­om kir­ke og me­nig­hets­hus.

Så det stem­mer ikke at alt går den gale vei­en – hel­ler ikke at kir­ker stort sett står tom­me.

Fre­dag før jul had­de vi for­res­ten tre fine skole­guds­tje­nes­ter - med svaert godt be­søk og ab­so­lutt fri­vil­lig frem­møte!

Men Dom­kir­ken er fak­tisk bare én av 12 ak­ti­ve me­nig­he­ter i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.