Hest­man­den vik­ti­ge­re enn kunst­silo

Faedrelandsvennen - - MENING - VIDAR KLEPPE De­mo­kra­te­ne

Hest­man­den er et sei­len­de na­sjo­nal mo­nu­ment over krigs­sei­ler­ne som har del­tatt i to ver­dens­kri­ger - som selv­sagt må bru­kes pen­ger på.

●●Un­der 2. ver­dens­krig var det i stor grad krigs­sei­ler­ne som red­det Nor­ges selv­sten­dig­het ved å frak­te nød­ven­dig krigs­ma­te­ri­ell over At­lan­te­ren. Tu­sen­vis gav sitt liv for et selv­sten­dig og fritt Nor­ge.

Reg­ner vi sam­men han­dels­flå­tens og ma­ri­nens om­kom­ne, blir tal­let vel 4134 døde - det vil si at na­er halv­par­ten av Nor­ges krigs­døds­fall un­der 2. ver­dens­krig var knyt­tet til sjø­ens folk.

Krigs­sei­ler­ne er Nor­ges­his­to­ri­ens størs­te hel­ter. Husk! At uten krigs­sei­ler­ne had­de ikke na­sjo­nen Nor­ge va­ert den vi er i dag. Jeg og De­mo­kra­te­ne er krigs­sei­ler­ne dypt takk­nem­li­ge - og vi vil ald­ri glem­me inn­sat­sen og alt de ga for Nor­ge. God jul og tu­sen takk, sier jeg!

Der­for er ty­de­lig­vis «fif­fen» kunn­skaps­løs når det gjel­der De­mo­kra­te­nes sin støtte til Hest­man­den - og mitt ar­beid for krigs­sei­ler­ne. Se­nest i ok­to­ber had­de jeg føl­gen­de in­ter­pel­la­sjon på fyl­kes­tin­get i Vest-ag­der om Hest­man­den - som dess­ver­re ble stemt ned av fyl­kes­tin­get i Vestag­der:

«Ae­re­de fyl­kes­ord­fø­rer. Et­ter min me­ning er det en na­sjo­nal skan­da­le at ikke Hest­man­den fikk de nød­ven­di­ge om­søk­te 4,7 mil­lio­ner kro­ner til drift og ved­li­ke­hold i stats­bud­sjet­tet for 2019. Om det­te blir ved­ta­ket et­ter stor­tin­gets be­hand­ling av stats­bud­sjet­tet - så vil ikke Hest­man­den bli et sei­len­de skip i un­der fri­gjø­rings­ju­bi­le­et i 2020. De­mo­kra­te­ne me­ner at den­ne na­sjo­na­le skam­men må unn­gås ved at Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne sna­res tar et øko­no­misk an­svar gjer­ne i sam­ar­beid med and­re bi­drags­yte­re - for å ga­ran­te­re at de nød­ven­di­ge 4,7 mil­lio­ner kro­ner for 2019 kom­mer på plass, slik at Hest­man­den skal va­ere sei­lings­klar til fri­gjø­rings­ju­bi­le­et i 2020.

Er fyl­kes­ord­fø­re­ren enig med De­mo­kra­te­ne i en slik løs­ning?»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.