«Plu­to­kra­ti»

Faedrelandsvennen - - MENING - ROLF WILHELMSEN, Kris­tian­sand

Jeg opp­le­ver i sti­gen­de grad at den så­kal­te «me­nig­mann» får mind­re og mind­re å si i vårt «de­mo­kra­tis­ke» sam­funn.

●●Ola og Ka­ri er snart et skjells­ord, og be­nev­nel­sen på noen som bare er, men ikke be­tyr noe i sam­funns­de­bat­ten. I sak et­ter sak. Li­ten el­ler stor, uan­sett hvor høyt det ro­pes, blir me­nig­mann over­kjørt av eli­ten. Der ja, der er vi ved løs­nings­or­det: plu­to­kra­ti, el­ler rik­manns­sty­re, der et sam­funn er re­gjert el­ler kon­trol­lert av en li­ten mi­no­ri­tet av de mest vel­stå­en­de inn­byg­ger­ne. In­nen­for po­li­tik­ken og pri­vat­ka­pi­ta­len.

Plu­to­kra­ti kan va­ere øns­ket og for­fek­tet av de mest vel­stå­en­de sam­funns­klas­se­ne på et in­di­rek­te el­ler skjult vis, selv om be­gre­pet na­er­mest all­tid his­to­risk har va­ert brukt ned­set­ten­de el­ler som en vars­ling av en uøns­ket til­stand. Plu­to­kra­ter har i tid­li­ge­re ti­der blitt for­dømt for å over­se de­res sam­funns­an­svar, for å bru­ke de­res makt til å tje­ne egne hen­sik­ter, og der­med øke fat­tig­dom og gi na­e­ring til klasse­kon­flikt, samt kor­rum­pe­re sam­funn med grå­dig­het og he­do­nis­me. Kja­ere le­ser, nå kan dere selv leg­ge sam­men 2 og 2 og fin­ne ut hvem jeg ten­ker på, blant våre lo­ka­le po­li­ti­ke­re og kunst­in­ter­es­ser­te in­ves­to­rer. I rest my case og sier ikke mer. Fore­lø­pig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.