Uti­dig strø­ing med sin­gel

Faedrelandsvennen - - MENING - ULF ROSFJORD Krood­den vel­for­ening

Jul­af­ten kl. 15 var en trak­tor i full sving med å strø sin­gel på side­vei­ene i Vågs­bygd. To ti­mer se­ne­re kom det på for­hånd vars­le­de mild­va­e­ret!

●●Jeg var like ved trak­to­ren da den kom her på Krood­den. Jeg så for­und­ret på den unge sjå­fø­ren, som vir­ket rik­tig så for­nøyd for sitt opp­drag, på en dag som den­ne!

Sin­ge­len er høy­est ube­ha­ge­lig å fer­des på, den set­ter seg fast i dek­ke­ne og inne­hol­der sto­re meng­der støv, som virv­les opp ved tørr­va­er.

Natt til lørdag 22. de­sem­ber ble vei­en brøy­tet, det var knapt en tom­me sne! Plo­gen skrap­te mot as­fal­ten så det rik­tig skral­let!

Det er alt­så in­gen grunn til å tro at kom­mu­nen for­sø­ker å spa­re på ut­gif­te­ne, sna­re­re tvert om! Det er der­for na­tur­lig å for­ven­te at kom­mu­nen for­test mu­lig ren­gjør vei­en igjen og får vekk sin­ge­len. Den kan jo bru­kes om igjen ved pas­sen­de høve!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.