Dis­se nye spen­nings­se­rie­ne ka

Et­ter en god dose jule­fil­mer og tun­ge mid­da­ger kan det va­ere dei­lig å kob­le av med nye spen­nings­se­ri­er. Vi har la­get en lis­te med 10 ut­valg­te.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRISTIAN HOLE [email protected]

I den sto­re strømme­jun­ge­len er det lett å bom­me på både se­ri­er og fil­mer, da det enor­me inn­hol­det ikke nød­ven­dig­vis er ute­luk­ken­de po­si­tivt.

KRSBY har der­for la­get en lis­te som vi me­ner er gode, nye spen­nings­se­ri­er på po­pu­la­ere strømme­tje­nes­ter i Nor­ge.

«BODYGUARD»

Den­ne in­ten­se og negle­bi­ten­de thril­ler­se­ri­en ble en av de mest kri­ti­ker­ros­te pro­duk­sjo­ne­ne fra Stor­bri­tan­nia i 2018. Hoved­ka­rak­te­ren Da­vid Budd, spilt av Richard Mad­den fra «Ga­me of Thro­nes», er en krigs­ve­te­ran som sli­ter med trau­mer fra Af­gha­ni­stan, noe som også har split­tet fa­mi­li­en hans.

Et­ter at han he­roisk av­ver­ger et ter­ror­an­grep på et tog, blir han for­frem­met til å va­ere sik­ker­hets­sjef for Stor­bri­tan­nias kon­tro­ver­si­el­le in­nen­riks­mi­nis­ter, Ju­lia Mon­ta­gue, som fle­re i lan­det øns­ker drept.

Hvor­dan det går kan du se på Net­flix.

«PAPIRHUSET

(LA CASA DE PAPEL)»

Hvor­dan skaf­fer man en mil­li­ard euro i sed­ler? Man tryk­ker de selv!

Det er ikke så ofte at spans­ke se­ri­er blir en hit på ver­dens­ba­sis, men det har «Papirhuset» klart med sin spen­nen­de for­tel­ling om en ban­de på åtte som skal gjen­nom­føre lan­dets størs­te ran på Spa­nias kon­ge­li­ge mynt­verk, som har en gi­gan­tisk sed­del­tryk­ke-ma­skin.

Det hele ut­vik­ler seg til å bli en in­tens his­to­rie om ty­ver, gis­ler, po­li­ti, og et for­bry­tersk geni kalt «Pro­fes­so­ren» – Som sta­dig kla­rer å ma­ni­pu­le­re po­li­ti­et og etter­forsk­nings­en­he­ten på vil­le veier.

Med and­re ord er det vans­ke­lig å kun se en epi­so­de av den­ne av­hen­gig­hets­ska­pen­de se­ri­en, som iføl­ge Va­rie­ty er Net­flix’ mest set­te ikke-en­gelsk­ta­len­de se­rie.

«GÅTEN ORDERUD»

Den­ne do­ku­men­tar­se­ri­en om Nor­ges mest om­tal­te trip­pel­drap har skapt ster­ke re­ak­sjo­ner, og har til og med ført til at Po­li­ti­et nå ser på gam­le spor med nye øyne.

Trip­pel­dra­pet på Orderud Gård i 1999 opp­ska­ket na­sjo­nen og skap­te også en medie­storm i ut­lan­det. Mys­tik­ken lig­ger i at dra­pe­ne ald­ri ble helt opp­klart, til tross for at tre per­soner har blitt dom­felt. Men hvem var det egent­lig som skjøt?

«Gåten Orderud» på NRK netttv prø­ver å kom­me til bunns i nett­opp det­te spørs­må­let.

«HVEM DREP­TE BIRGITTE TENGS?»

En an­nen ny «True Cri­me»-do­ku­men­tar­se­rie som har skapt debatt i Nor­ge er Tv2-pro­du­ser­te «Hvem drep­te Birgitte Tengs?», som tar for seg det rys­ten­de, uopp­klar­te dra­pet som skjed­de på Karm­øy for 23 år si­den.

Fle­re av dem som stil­te opp i se­ri­en har mot­tatt både trus­ler og hets i etter­tid, som for ek­sem­pel tid­li­ge­re Karm­øy-lens­mann Dag­finn Tors­tveit, noe som vi­ser at dra­pet fort­satt er et sårt og be­tent tema i det lil­le lo­kal­sam­fun­net.

Se­ri­en er til­gjen­ge­lig på TV 2 Su­mo.

«CASTLE ROCK»

Den nye Hbo-sat­sin­gen «Castle Rock» tar et dykk inn i Step­hen Kings mør­ke uni­vers, og per­fek­sjo­ne­rer det for­fat­te­ren er kjent for: Små­by­mys­te­ri­er.

Det lig­ger en ond­skap over den lil­le fik­sjo­nel­le små­byen Castle Rock, hvor fle­re av inn­byg­ger­ne opp­le­ver gru­som­me ting når en ikke navn­gitt-mann (spilt av Bill Skars­gård) røm­mer fra fan­gen­skap, og mildt sagt ter­ro­ri­se­rer byen.

Det­te er bare en de man­ge his­to­rie­ne i se­ri­en, som blan­der fle­re ka­rak­te­rer, hen­del­ser og ele­men­ter fra skrekk­mes­te­ren Step­hen Kings bø­ker.

Se­ri­en er til­gjen­ge­lig på HBO Nor­dic.

«MANIFEST»

Sav­ner du den mys­tis­ke fø­lel­sen fra de førs­te se­son­ge­ne av LOST (Før det sklei litt ut)? Da kan «Manifest» va­ere den rik­ti­ge se­ri­en for deg i rom­jula.

Se­ri­en hand­ler om fle­re fly­pas­sa­sje­rer som re­tur­ne­rer et­ter å ha va­ert er­k­la­ert død i fem år, et­ter det om­ver­de­nen trod­de var et tra­gisk fly­kra­esj. For pas­sa­sje­re­ne der­imot har ti­den gått som nor­malt, og de skjøn­ner svaert lite når de lan­der trygt og blir for­ent med fa­mi­lie­ne som er i sjokk.

I etter­kant av hen­del­sen mer­ker pas­sa­sje­re­ne at noe ikke stem­mer. Fle­re hø­rer stem­mer i ho­det, og de «lin­kes te­le­pa­tisk» sam­men av en mys­tisk kraft. Hva skjed­de egent­lig i luf­ta? Er de spe­si­elt ut­valg­te til et eks­pe­ri­ment?

Se­ri­en er til­gjen­ge­lig på HBO Nor­dic.

«MINDHUNTER»

«Mindhunter» er kan­skje ikke helt ny, men ab­so­lutt en av de bes­te thril­ler­se­rie­ne på Net­flix fra 2017, iføl­ge Ti­me Ma­gazi­ne.

Se­ri­en tar for seg den san­ne his­to­ri­en fra 1970-tal­let om den fers­ke agen­ten Hol­den Ford, som men­te at FBIS me­to­der for å av­dek­ke draps­mo­tiv var ut­da­ter­te.

Han går der­for sine egne veier for å la­ere mer om psy­ko­lo­gis­ke pro­fi­ler og av­ta­ler å møte se­rie-

mor­de­re for å vir­ke­lig la­ere om det mør­ke men­neske­sin­net.

Hvor­dan det går kan du se på Net­flix.

«NARCOS: MEX­I­CO»

Var du en av dem som sluk­te Pab­lo Esco­bar-se­ri­en «Narcos» da den kom på Net­flix i 2015? Nå er den nye søs­ter­se­ri­en «Narcos: Mex­i­co» ute, som ret­ter fo­ku­set mot den mek­si­kans­ke narko­liga­en i sol­fyl­te Gua­da­la­jara på 1980-tal­let, hvor mari­hua­na-mar­ke­det et­ter hvert ble byt­tet ut med den sto­re ko­kain­bøl­gen som øde­la man­ge liv.

Se­ri­en føl­ger i sam­me spen­nen­de for­tel­ler­stil som «Narcos», og NRKP3 opp­sum­me­rer søs­ter­se­ri­en som «Nytt land, sam­me kva­li­tets­opp­skrift».

Så hvis du vil se hvor­dan DEA (Drug En­for­ce­ment Ad­mi­ni­stra­tion) jak­tet ned de sto­re kar­tel­le­ne, bør du se se­ri­en på Net­flix.

«KILLING EVE»

Det er en grunn til at over 22.000 se­rie-en­tu­si­as­ter har stemt fram spion-krim­se­ri­en «Killing Eve» til hele 8.3 av 10 på IMDB (In­ter­nett Mo­vie Data­base).

Den­ne fengs­len­de se­ri­en fra 2018 tar for seg den psy­ko­tis­ke lei­e­mor­de­ren «Vil­la­nel­le», spilt av Jo­die Co­mer, som ofte har et lite smil på lur et­ter hun har gjen­nom­ført de sa­dis­tis­ke dra­pe­ne. Et­ter hvert blir den bri­tis­ke agen­ten «Eve» på spo­ret av den is­kal­de draps­ma­ski­nen, og det hele ut­vik­ler seg til en in­tens jakt på å fengs­le hen­ne, gjen­nom fle­re euro­pe­is­ke stor­byer.

Blir hun noen gang fan­get? Det kan du se på HBO Nor­dic.

«MANHUNT: UNABOMBER»

Dis­covery Chann­els film­a­ti­se­ring av Unabomber-his­to­ri­en har blitt en in­tens thril­ler-mi­ni­se­rie som det er verdt å få med seg. Se­ri­en tar for seg den san­ne his­to­ri­en om Ted Kaczyn­s­ki, ame­ri­ka­ne­ren som drep­te 3 og ska­det 23 med hjemme­lag­de brev­bom­ber fra slut­ten av 70-tal­let og fram til 1995.

Den åre­lan­ge og in­ten­se jak­ten på Kaczyn­s­ki skild­res på en tro­ver­dig og spen­nen­de måte, med en over­be­vi­sen­de Paul Bet­ta­ny (kjent fra «Aven­gers») i ho­ved­rol­len som brev­bom­be­ren.

Se­ri­en er til­gjen­ge­lig på Net­flix.

FOTO: NET­FLIX / FILMWEB

Skue­spil­ler­ne Richard Mad­den og Keely Ha­wes bril­je­rer i den kri­ti­ker­ros­te se­ri­en «Bodyguard».

FOTO: NET­FLIX

Hvor­dan får man en stor sed­del­bun­ke? Se «Papirhuset».

FOTO: NTB SCANPIX

Birgitte Tengs ble drept for 23 år si­den på Karm­øy.

SKJERMDUMP FOTO: NRK /

«Gåten Orderud» er en av høs­tens mest set­te se­rie på NRK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.