Sett av na­er 10.500

Faedrelandsvennen - - KULTUR SISTE DAG. - EVA MYKLEBUST

Lørdag set­tes sis­te fore­stil­ling av «Gut­ta i Jule­tre­hu­set» opp i Kil­den.

– Vi er me­get godt for­nøyd med sal­get. Jeg har ikke sik­re tall, men jeg me­ner at det­te er den mest solg­te jule­fore­stil­lin­gen si­den jeg be­gyn­te i Kil­den 2014, kom­men­te­rer salgs­og mar­keds­sjef Jan­ne­ke Au­lie.

30. no­vem­ber var det ur­pre­miere på «Gut­ta i Jule­tre­hu­set». Fore­stil­lin­gen er skre­vet spe­si­elt for Kil­den av for­fat­te­ren bak den po­pu­la­ere barne­bok­se­ri­en «Gut­ta i tre­hu­set».

An­dy Griffiths og teg­ne­ren Ter­ry Den­ton har vun­net over 70 pri­ser for bø­ke­ne, og i Kil­dens fore­stil­ling har to­span­net skre­vet en helt ny skred­der­sydd jule­his­to­rie på be­stil­ling fra Kil­den Tea­ter.

Faed­re­lands­ven­nens tea­ter­kri­ti­ker Emil Ot­to Sy­vert­sen ga fore­stil­ling ter­ning­kast 5.

– Over­då­dig, spek­ta­ku­la­er, de­talj­rik til over­mål og der­til pas­se­lig for­vrøv­let, skri­ver Sy­vert­sen om fore­stil­lin­gen.

Al­le­re­de før pre­mie­ren var 6500 av de 15.000 til­gjen­ge­li­ge bil­let­te­ne solgt. Fre­dag kun­ne Kil­den mel­de om 10.487 solg­te bil­let­ter. Lørdag vi­ses sis­te fore­stil­ling.

Det­te er førs­te gan­gen Kil­den sat­ser på fore­stil­lin­ger i rom­jula.

– Rom­jula har va­ert mest ut­ford­ren­de å sel­ge. Det er førs­te gan­gen vi spil­ler i rom­jula, og uvant for folk. Vi må nok for­ven­te at det tar litt tid før pub­li­kum blir vant til å kom­me i rom­jula, me­ner Au­lie.

I fjor sat­te Kil­den opp Nøtte­knek­ke­ren. Den spil­te i en kor­te­re pe­rio­de, og det ble ut­solgt med 6725 bil­let­ter.

I 2016 sat­te Kil­den opp «Snø­dron­nin­gen» som had­de 9555 solg­te bil­let­ter.

FOTO: KRISTIAN HOLE

10.487 har så langt sett «Gut­ta i Jule­tre­hu­set». Lørdag vi­ses sis­te fore­stil­ling i Kil­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.