Ut­smyk­ker Stor­tin­get

Faedrelandsvennen - - KULTUR SISTE DAG. - TORGEIR EIKE­LAND

Ann Ca­thrin No­vem­ber Høi­bo fra Kris­tian­sand har smyk­ket ut det nye stor­tings­byg­get med to ver­ker.

– Det er vel­dig stas å få en slik an­er­kjen­nel­se, sier Ann Ca­thrin No­vem­ber Høi­bo. Kunst­ne­ren fra Kris­tian­sand bruk­te to da­ger i uka før jul til å mon­te­re to tekstil­kunst­ver­ker på Stor­tin­get. Det skjed­de i de ny­lig om­byg­de lo­ka­le­ne som ikke åp­ner før til nytt­år et­ter et om­fat­ten­de bygge­pro­sjekt.

Og i inn­gangs­hal­len hen­ger ver­ker av kris­tian­san­der­ne Ann Ca­thrin No­vem­ber Høi­bo og av­døde El­se Ma­rie Ja­kob­sen, i til­legg til Ida Ek­blad.

– Det er vel­dig gøy å hen­ge sam­men med dem, sier Høi­bo som er tid­li­ge­re elev av El­se Ma­rie Ja­kob­sen.

Det var fra en ut­stil­ling hos Tur­ner Con­tem­po­ra­ry i Stor­bri­tan­nia at de to ver­ke­ne hen­nes ble kjøpt inn av Stor­tin­get i 2017. Ann Ca­thrin No­vem­ber Høi­bo har de se­ne­re åre­ne gjort seg be­mer­ket også in­ter­na­sjo­nalt, og kuns­ten hen­nes er kjøpt inn av blant an­net Sør­lan­dets kunst­mu­se­um og Na­sjo­nal­mu­se­et.

Ma­te­ria­let i tep­pe­ne måt­te kva­li­tets­sik­res på for­hånd for å va­ere sik­ker på at de kan vare i 300 år.

– Jeg er vel­dig spent på ak­ku­rat det. Det er den ster­kes­te ulla som er brukt, sier Høi­bo som også snart kan se­es i hjem­byen. 2. fe­bru­ar åp­ner hun se­pa­rat­ut­stil­lin­gen «Lø­pe­re» på Sør­lan­dets kunst­mu­se­um.

FOTO: VE­GARD KLEVEN. MED TILLATELSE FRA KUNST­NE­REN OG STANDARD (OSLO).

«Un­tit­led (Dip­tych)» av Ann Ca­thrin No­vem­ber Høi­bo ut­smyk­ker ny­byg­get på Stor­tin­get. Ver­ket er 2,5 X 3,45 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.