Et nytt nå­dens år

Faedrelandsvennen - - NAERT - TER­JE TØNNESSEN, prest og for­fat­ter

Ju­lens Evan­ge­li­um er en stor­slått gave. I dis­se fest­da­ger le­ver vi i ju­bel, lov­pris­ning, til­be­del­se. Vi er så gla­de og takk­nem­li­ge. Av det­te Evan­ge­li­et le­ver vi hele året, hele li­vet. Å føl­ge Kris­tus er et pri­vi­le­gi­um, en nåde, en gave, en for­plik­tel­se. Vi skal leve et Kris­tus-pre­get, Kris­tus-be­skyt­tet, Kris­tus-fo­ku­sert liv. Vi skal re­flek­te­re Kris­tus i vårt dag­lig­liv. Ove­r­alt skal vi vit­ne. Be. Syn­ge. Be­kjen­ne. Lov­pri­se. Prak­ti­se­re. Døgn­kon­ti­nu­er­lig. Ikke bare én ti­me om søn­da­gen. Hvis ikke vi – i 2019 som sier vi tror på Kris­tus gjør det, hvem skal da gjø­re det? En kris­ten er et Kris­tus-vit­ne, hele ti­den. En Kris­tus-pre­get di­sip­pel på jobb, i fa­mi­li­en, fri­ti­den. Han som kom den hel­li­ge natt i Bet­le­hem, kom­mer snart igjen for å døm­me le­ven­de og døde. Snart er det et nytt år - 2019. Vi ser Kris­ti her­lig­het, den her­lig­het som den en­bår­ne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sann­het. Med lov­sang, takk­nem­lig­het og for­vent­ning tar vi imot Ham som li­vets brød og vi løf­ter frel­sens kalk. Han som kom, kom­mer. Snart. Vel­sig­net fest­helg i stråle­glan­sen fra den hel­li­ge natt i Bet­le­hem! Takk for i år. Godt, nytt år!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.