10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

29. DE­SEM­BER 2008

●●Halv­par­ten av Kris­tian­sands be­folk­ning er med og dri­ver en el­ler fle­re av de 800 fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne som fin­nes i kom­mu­nen. Or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne har til sam­men 78.000 med­lem­mer. Det har Per Skan­ke i Agen­da fun­net ut et­ter å ha ana­ly­sert et spørre­skje­ma sendt ut til 800 or­ga­ni­sa­sjo­ner i Kris­tian­sand. – Jeg kjen­ner ikke til at det er gjort en til­sva­ren­de un­der­sø­kel­se i noen and­re byer, sier han. Nor­ge er for­øv­rig på ver­dens­top­pen når det gjel­der fri­vil­lig ar­beid. Nes­ten seks av ti nordmenn er en­ga­sjert i fri­vil­lig ar­beid. Et godt ek­sem­pel er Sis­sel Vike­så som vi mø­ter på hus­mor­trim­men i Vågs­bygd. I nes­ten 30 år har hun stilt opp hver uke og le­det trim­men.

●●Vi le­ser også at nors­ke mi­sjo­na­erer ber for de tre nors­ke unge ko­kain­sik­te­de kvin­ne­ne som er fengs­let i Bo­li­via. En av dem er fra Hø­våg. – Det vir­ker som de hol­der mo­tet oppe, sier Jon Lia, sted­lig re­pre­sen­tant for Norsk Lut­hersk Mi­sjons­sam­band i Cocha­ba­m­ba. Og i Ku­hol­men er det nabo­strid for­di skips­re­der Dag Ras­mus­sen vil byg­ge en fritts­tå­en­de «hy­bel» på 101 kvad­rat­me­ter. Na­bo­ene pro­te­ste­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.