25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

29. DE­SEM­BER 1993

●●Sør­lands­ruta skal ut i ver­den til fast­sat­te rute­ti­der. Fra 31. ja­nu­ar opp­ret­tes eks­press­rute mel­lom Stav­an­ger-kris­tian­sand-ham­burg tre gan­ger hver uke. På Sør­lan­det stan­ser bus­sen i Flekke­fjord, Kvi­nes­dal, Lyng­dal og Man­dal. Bus­sen får fas­te an­løp i Flens­burg og Ham­burg. Ini­tia­tiv­ta­ker­ne reg­ner det som et ri­me­lig al­ter­na­tiv til egen bil. Tur/re­tur­bil­lett Kris­tian­sand-flens­burg kos­ter 640 kro­ner, til og fra Ham­burg kos­ter buss­rei­sen 800 kro­ner. Det er også mu­lig å kjø­pe en­veis bil­lett. Ferje­bil­let­ten er in­klu­dert. Tu­ren fra Kris­tian­sand til Ham­burg er be­reg­net til 18 ti­mer og et kvar­ter. Mar­keds­sjef Aslak Bjor­tveit i Sør­lands­ruta sier at 20 pas­sa­sje­rer hver vei er til­strek­ke­lig for å opp­nå god ba­lan­se.

●●Vi kun­ne også lese at na­e­rings- og energi­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg sa at det ikke var ak­tu­elt for Nor­ge å kut­te i olje­pro­duk­sjo­nen for å mot­vir­ke de sta­dig fal­len­de olje­pri­se­ne. Og slutt­kal­ky­len for res­tau­re­rin­gen av «Bjo­ren» så ut til å bli på 6 mil­lio­ner kro­ner, at­skil­lig mer enn det som var ut­gangs­punk­tet i 1980.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.