50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

29. DE­SEM­BER 1968

●●Hvem and­re enn gode gam­le Louis Satch­mo Arm­s­trong gikk til topps i årets av­stem­ning om bes­te pop­pla­te i Eng­land i 1968? Med sin inn­spil­ling av «Won­der­ful World» la han ung­dom­mer som Des O’connor, Ma­ry Hop­kin og The Beatles bak seg på lis­ten over de mest po­pu­la­ere sing­le-pla­te­ne. The Beatles tok sitt monn igjen på lis­ten over de mest po­pu­la­ere ut­øver­ne. Det er to kon­kur­re­ren­de pop­blad, «Disc and Mu­sic Echo» og «The Me­lody Ma­ker», som set­ter dis­se lis­te­ne på grunn­lag av po­eng­giv­nin­gen i ukent­li­ge av­stem­nin­ger. Beatles-pro­te­sje­en Ma­ry Hop­kin var på topp av pi­ke­ne med tredje­plass på sing­le-lis­ten og mest po­pu­la­er av pi­ke­ne på stjer­ne-lis­ten, men der måt­te hun nøye seg med

16. plass to­talt.

●●I sik­ker­hets­rå­det ble Is­rael kraf­tig for­dømt et­ter at de som hevn for be­skyt­ning av et is­ra­elsk fly i At­hen, bom­bet fly­plas­sen i Bei­rut. Og et­ter sei­er i hopp­bak­ken i Oberst­dorf, lå Bjørn Wirko­la godt an til å vin­ne hopp­uka det­te året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.