Nytt vå­pen skal hjel­pe Storh

Topp­la­get Stor­ha­mar har blitt ut­klas­set av Vi­pers i fire kam­per på rad. – Vi hå­per at en men­tal tre­ner kan ut­gjø­re en for­skjell, sier Stor­ha­mar-tre­ner Ar­ne Sen­stad.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT [email protected]

Lørdag klok­ka 16.30 spil­ler Vi­pers sin and­re Nm-fi­na­le på rad i et ut­solgt Oslo Spekt­rum. I fjor fikk de en­kel mot­stand og vant 30–17 mot dumpe­kan­di­da­ten Sta­ba­ek, men i år mø­ter de på pa­pi­ret et mye vans­ke­li­ge­re lag i Stor­ha­mar, som har vun­net seks av sju kam­per i se­ri­en og er num­mer to på ta­bel­len – bak Vi­pers.

– Vi er vel­dig for­nøyd og stol­te over å en­de­lig va­ere i en fi­na­le, sier Stor­ha­mar-tre­ner Ar­ne Sen­stad - som le­det la­get til se­rie­bron­se i fjor, bak Vi­pers og Lar­vik.

– IKKE I NAERHETEN

Det litt opp­sikts­vek­ken­de er at til tross for at la­get bare har tapt seks av de 29 sis­te kam­pe­ne i se­ri­en, og er kla­re for ho­ved­run­den i Ehf-cu­pen et­ter gode presta­jo­ner i europa­cu­pen i høst, så har de hatt svaert lite å stil­le opp med i møte med Vi­pers.

Sør­len­din­ge­ne har val­set over dem i både se­rie og cup, står med 38 pluss­mål fra de fire sis­te inn­byr­des opp­gjø­re­ne, noe som gir nes­ten ti­måls­sei­er i snitt. Se­nest i høst vant Vi­pers 30–19 i topp­opp­gjø­ret på Ha­mar.

– Vi har ikke va­ert i naerheten av å pla­ge dem de sis­te se­son­ge­ne, inn­røm­mer Sen­stad.

Men stor­ta­pet på Ha­mar fra­tok dem så­visst ikke selv­til­li­ten, og etter­på har Hei­di Lø­ke og co. vun­net alle se­rie­kam­per, og tatt seg vi­de­re til ho­ved­run­den i Ehf-cu­pen, blant an­net et­ter å ha slått ut det un­gars­ke la­get Èrd.

– BEG­GE HAR UTVIKLET SEG

Li­ke­vel vil ikke Sen­stad va­ere med på at 11-måls­ta­pet i høst var et ar­beids­uhell.

– Jeg skul­le gjer­ne sagt ja, men vi har tapt med en haug av mål hver gang. Da sier det noe om styrke­for­hol­det, me­ner Sen­stad – som hel­ler ikke fin­ner trøst i re­sul­ta­te­ne Vi­pers har vist i høst.

– Vi har utviklet oss si­den sist, men det har Vi­pers også, sier han.

Li­ke­vel har de et nytt vå­pen, som de ald­ri har tatt i bruk mot Vi­pers før. I etter­kant av det for­ri­ge ta­pet for Vi­pers har de sam­ar­bei­det med en men­tal tre­ner, Dag André Nil­sen, fra Olym­pia­top­pen Inn­lan­det.

– Vi øns­ker å ut­vik­le oss vi­de­re, og for å bli enda bed­re er en men­tal res­surs et skritt på vei­en. Og nå hå­per vi at det kan ut­gjø­re en for­skjell mot Vi­pers, sier 49-årin­gen.

– Må STOPPE LØ­KE

Vi­pers-tre­ner Ole Gus­tav Gjek­stad tror Stor­ha­mar vil frem­stå langt bed­re i Spekt­rum på lørdag.

– Vi møt­te dem tid­lig i se­son­gen, og kom vel­dig lett til det. Jeg tror vi kom­mer til å møte et litt an­net og bed­re lag nå, sier Gjek­stad.

Mens Sen­stad bare har hatt Hei­di Lø­ke i den nors­ke Em-trop­pen, måt­te Vi­pers kla­re seg uten sju Em-spil­le­re i opp­kjø­rin­gen til cup­fi­na­len.

– For­de­len de­res er at de har hatt mulighet til å tre­ne med la­get i stør­re grad enn oss, sam­ti­dig hol­der vi oss til de sam­me kon­sep­te­ne fra gang til gang i stør­re grad enn Stor­ha­mar, og fin­ner ras­ke­re til­ba­ke enn de gjør. Jeg ser at vi har langt igjen til topp­form, men cup­fi­na­ler kom­mer på et tids­punkt der de bes­te la­ge­ne ikke er i topp­form, og da gjel­der det å gjø­re et godt hånd­verk, sier Gjek­stad.

Han for­tel­ler at Vi­pers kom­mer til å hol­de et eks­t­ra øye med Hei­di Lø­ke.

– Det er in­gen tvil om at hun blir den vik­tigs­te å stoppe. I til­legg til den hånd­ball­mes­si­ge bi­ten er hun også en av få Stor­ha­mar-spil­le­re som har er­fa­ring sli­ke stor­kam­per som det­te, sier Vi­pers-tre­ne­ren.

FOTO: RUUD, VIDAR / NTB SCANPIX

Stor­ha­mar-tre­ner Ar­ne Sen­stad hå­per at la­get hans om­si­der skal gi Vi­pers kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.