Mar­cus­sen stus­ser over la­ber in­ter­es­se før håndb

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Mens Oslo Spekt­rum er ut­solgt, had­de dag­lig le­der Ter­je Mar­cus­sen trodd at fle­re sør­len­din­ger had­de øns­ket å se Nm-fi­na­len mot Stor­ha­mar.

– Det blir faer­re i år enn det var i fjor. Grun­nen vet jeg ikke. Kan­skje hand­ler det om at kam­pen i fjor had­de ny­he­tens in­ter­es­se, el­ler at fle­re har brukt jule­fei­ren til å rei­se til fjells i år? El­ler at vi har spilt så man­ge spen­nen­de kam­per i Cham­pions League at folk av­ven­ter hva som skjer i ho­ved­run­den der. Men det blir ikke mer enn maks 800 til­skue­re med Vi­pers-skjerf, og det er faer­re enn jeg trod­de, sier Ter­je Mar­cus­sen, dag­lig le­der i Vi­pers.

I fjor solg­te Vi­pers 1016 bil­let­ter til Nm-fi­na­len.

Svik­ten blant de rosa sup­por­ter­ne står i kon­trast til in­ter­es­sen ge­ne­relt for Nm-fi­na­le­ne. Samt­li­ge 6940 bil­let­ter i Oslo Spekt­rum er ut­solgt. I til­legg til dame­fi­na­len, spil­les også herre­fi­na­len El­ve­rum-hal­den, samt de to junior­fi­na­le­ne By­åsen-sola (jen­ter) og Baekke­la­get-naer­bø (gut­ter).

Mot­stan­der Stor­ha­mar har iføl­ge Mar­cus­sen solgt om­trent like man­ge bil­let­ter som Vi­pers.

– Beg­ge lag får om­trent like man­ge sup­por­te­re i ryg­gen, men jeg vil anta at de også får noe støtte fra El­ve­rum-sup­por­te­re. Men det må vi kla­re å ut­v­je­ne. Sind­re

sør­len­din­ger skal slå traus­te hed­mar­kin­ger, me­ner Mar­cus­sen.

Vi­pers har vun­net de tre sis­te tit­le­ne i norsk hånd­ball, in­klu­dert fjor­årets Nm-fi­na­le mot Sta­ba­ek. Men for klub­ben med de sto­re am­bi­sjo­ne­ne, er det svaert vik­tig å vin­ne fle­re.

– Det er all­tid vik­tig å vin­ne tit­ler. Vi blir målt på hvor man­ge tit­ler vi vin­ner, og pro­duk­tet blir ster­ke­re for hver gang vi vin­ner, sier Mar­cus­sen.

Det van­ker også bo­nu­ser og penge­pre­mi­er, der­som fi­na­len en­der som Mar­cus­sen hå­per.

– Vi har al­le­re­de sik­ret oss 200.000-300.000 kro­ner fra våre sam­ar­beids­part­ne­re for å ha kva­li­fi­sert oss for fi­na­len, og får rundt 100.000 eks­t­ra der­som vi vin­ner. I til­legg får vi 75.000 fra Nor­ges Hånd­ball­forund for sei­er, og 50.000 ved tap, sier Mar­cus­sen.

FOTO: TORSTEIN BØE, NTB SCANPIX

Slik så det ut i Spekt­rum i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.