– Mark Demp­sey inn i Uni­ted-team­et

Faedrelandsvennen - - SPORT - SIND­RE TRYGSLAND

Ole Gun­nar Sol­sk­ja­er og Mark Demp­sey, som job­bet sam­men i Mol­de, gjen­for­enes i Pre­mi­er League.

Demp­sey, som var Sol­sk­ja­ers as­sis­tent både i Car­diff og Mol­de, er av­bil­det på Manchester Uni­teds tre­ning.

Manchester Evening News om­ta­ler Demp­seys til­stede­va­er­el­se, og skri­ver at han har fått en rol­le i tre­ner­team­et. Avi­sen opp­gir rik­tig­nok ikke hvil­ken rol­le bri­ten får.

Euro­sport skri­ver at Demp­sey er til­tenkt å job­be med klub­bens yng­re spil­le­re.

Demp­sey had­de også suk­sess som ho­ved­tre­ner i Hauge­sund, før han sa opp et­ter et halvt år. Der­et­ter had­de han job­ber i Start, hvor han fikk spar­ken 18. mai. Han tok så over Kongs­vin­ger. Sist­nevn­te opp­ga­ve ga han seg i ny­lig. 54-årin­gen har bak­grunn som spil­ler i Manchester Uni­ted.

Fra før er blant and­re Mike Phe­l­an og tid­li­ge­re stor­spil­ler Michael Car­rick i Sol­sk­ja­ers tre­ner­team.

Nord­man­nen har fått en lo­ven­de start et­ter at han tok over for Jo­sé Mou­rin­ho ny­lig. På to kam­per er det blitt to sei­rer og 8-2 i mål­for­skjell.

FOTO: JAN KÅRE NESS, NTB SCANPIX

Ole Gun­nar Sol­sk­ja­er (til høy­re) og Mark Demp­sey, her som mot­stan­de­re i 2016 som tre­ne­re for hen­holds­vis Mol­de og Hauge­sund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.