Her er Sør­lan­dets ti s

Faed­re­lands­ven­nen har kå­ret Sør­lan­dets ti størs­te idretts­ta­len­ter. – Her er ut­øve­re som kom­mer til å ta me­dal­jer i in­ter­na­sjo­na­le se­nior­mes­ter­skap, spår Solveig Pedersen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: [email protected] ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Tra­di­sjo­nen tro har Faed­re­lands­ven­nen la­get en uhøy­ti­de­lig kå­ring av Sør­lan­dets størs­te idretts­ta­len­ter i al­de­ren 15–19 år – uten å ran­ge­re dem. Solveig Pedersen er dag­lig le­der i Olym­pia­top­pen Sør, og har ikke hatt noe med kå­rin­gen å gjø­re, men blir be­geist­ret når hun får høre hvil­ke ut­øve­re vi har pluk­ket ut.

– Jeg smi­ler bredt, for det­te er sa­er­de­les ta­lent­ful­le ut­øve­re som jeg har sto­re for­ven­tin­ger til, sier Pedersen.

Vi har valgt ut 11 ut­øve­re, men ser på de to dan­ser­ne Ju­lie Bjer­k­ås og Ole Tho­mas Han­sen som en en­het. Det er fem jen­ter og seks gut­ter. Ut­øver­ne re­pre­sen­te­rer åtte for­skjel­li­ge idret­ter – det er bare fri­idrett og syk­ling som er re­pre­sen­tert med to ut­øve­re. Det er også stor geo­gra­fisk spred­ning med Sø­ren Wa­erenskjold fra Man­dal i vest, via Aron Rys­stad fra Val­le i nord, til Ånon Flåta og Mag­nus Sør­bø fra Gjer­stad i øst.

Solveig Pedersen me­ner det er len­ge si­den ta­lent­si­tua­sjo­nen har sett så lys ut på Sør­lan­det.

– Det er utro­lig gle­de­lig å støtte dis­se. Nå er det sa­er­idret­te­ne og ut­øver­ne selv som skal be­røm­mes, men jeg hå­per at vi i frem­ti­den kan ut­gjø­re en for­skjell for dem. Her er det så mye po­ten­si­al at der­som det for­val­tes rik­tig, så snak­ker vi om ut­øve­re som kom­mer til å vin­ne me­dal­jer i in­ter­na­sjo­na­le se­nior­mes­ter­skap, spår Pedersen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.