Den ir­ri­te­ren­de Hopp­uka

Den ube­reg­ne­li­ge Hopp­uka – hvor­for er den så vans­ke­lig å vin­ne?

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: METTE BUGGE [email protected]­ten­pos­ten.no

Hopp­uka er her igjen for 67. gang, den uken som nors­ke hop­pe­re sli­ter med å få has på. Kun åtte nordmenn har klart det to­talt på alle dis­se åre­ne.

Det ir­ri­te­rer man­ge ak­ti­ve og tre­ne­re at Nor­ge skal sli­te så mye sett i lys av alle and­re tri­um­fer som ut­øver­ne har hop­pet hjem de sis­te åre­ne. Det va­ere seg Vm-gull in­di­vi­du­elt og for lag, Vm-gull i ski­flyv­ning in­di­vi­du­elt og for lag og Ol-gull in­di­vi­du­elt og for lag.

Det sis­te skjed­de i år, og sånn sett har ikke Hopp­uka blitt ar­ran­gert et­ter det, men den­ne se­son­gen sli­ter ut­øver­ne litt mer i se­song­star­ten enn de har pleid å gjø­re.

Uan­sett har det va­ert stang ut med tan­ke på Hopp­uka de sis­te åre­ne.

«MAN­GE OM BEINET»

Roar Ljø­kels­øy del­tok 17 gan­ger. Det na­er­mes­te han kom var tredje­plass.

– Det er man­ge om beinet og kun én vin­ner. Hopp­uka va­rer len­ge, og man må hol­de kon­sen­tra­sjo­nen oppe hele ti­den. Dess­uten går det ikke an å ha et ar­beids­uhell el­ler et mid­dels hopp. Den som skal vin­ne må ha åtte gode hopp.

Trøn­de­ren er med i trener­ap­pa­ra­tet til Tysk­land på tred­je året. Han skal til Hopp­uka, og me­ner la­get har fire-fem ak­ti­ve som har po­ten­si­al til å vin­ne.

– Men for å gjø­re det må du va­ere sterk i ho­det. Det er man­ge ek­semp­ler på at det er det men­ta­le som har svik­tet når det drar seg til.

Na­er, MEN IKKE Na­er NOK

Sports­sjef Clas Bre­de Bråt­hen vet hvor na­er­me det er mu­lig å kom­me uten å nå helt opp. Han ten­ker på da Da­ni­el André Tan­de for to år si­den lå an til å vin­ne hele greia, men tab­bet seg ut i Bisch­of­shofen.

– Det var en ufor­ut­sett hen­del­se, noe vi ald­ri had­de va­ert ut­satt for før, sier sports­sje­fen.

Tan­de had­de ikke fes­tet klip­sen på bin­din­gen or­dent­lig. Den løs­net un­der luft­fer­den. 22-årin­gen lan­det ulyk­ke­lig på 117 me­ter. Og end­te på tredje­plass. Pols­ke Ka­mil Stoch vant.

Form, stil, ner­ver, flaks, va­er og vind. Det er så mye som kan spil­le inn på et re­sul­tat i Hopp­uka.

FAKTA Nors­ke hopp­uke­vin­ne­re

Olaf B. Bjørn­stad (1953/54) Toralf En­gan (1962/63) Torgeir Brandt­za­eg (1964/65) Bjørn Wirko­la (1966/67, 1967/68 og 1968/69)

In­golf Mork (1971/72) Es­pen Bre­de­sen (1993/94) Si­gurd Pet­ter­sen (2003/04) An­ders Ja­cob­sen (2006/07)

Sis­te hopp­uke­vin­ne­re

2017/18: Ka­mil Stoch, Po­len 16/17 Ka­mil Stoch, Po­len 15/16 Pe­ter Pre­vc, Slo­ve­nia 14/15 Ste­fan Kraft, Øs­ter­rike 13/14 Tho­mas Diet­hart, Øs­ter­rike 12/13 Gre­gor Sch­lie­ren­zau­er, Øs­ter­rike

11/12 Gre­gor Sch­lie­ren­zau­er, Øs­ter­rike

10/11 Tho­mas Mor­gen­stern, Øs­ter­rike

09/10 Andreas Ko­f­ler, Øs­ter­rike 08/09 Wolf­gang Loitzl, Øs­ter­rike 07/08 Jan­ne Aho­nen, Fin­land 06/07 An­ders Ja­cob­sen, Nor­ge

– Had­de jeg bare hatt fa­si­ten, sier sports­sje­fen, der han igjen skal dra fra by til by og bak­ke til bak­ke i Tysk­land og Øs­ter­rike, for å føl­ge Nor­ges bes­te på herre­si­den.

Syv ak­ti­ve med am­bi­sjo­ner og håp, med drøm­mer om å mest­re alle fire bak­ke­ne så godt at det er en nord­mann som står øverst på pal­len helt til slutt i Bisch­of­shofen.

Der­som det ikke går den­ne gan­gen, vil det va­ere 12 år si­den An­ders Ja­cob­sen klar­te det i 2006/07, da 21-årin­gen fra Høne­foss nes­ten duk­ket opp fra in­tet. Han var ikke så me­rit­tert på for­hånd, men da­va­eren­de lands­lags­tre­ner Mi­ka Ko­jon­ko­ski had­de tro på den­ne 21-årin­gen.

Fin­nen fikk opp­le­ve to nors­ke hopp­uke­vin­ne­re i sin re­gje­rings­tid, for bare tre år tid­li­ge­re had­de Si­gurd Pet­ter­sen klart mes­ter­styk­ket. I 2002/03 kun­ne han tri­um­fe­ren­de strek­ke ar­me­ne i va­e­ret.

MANG­LER BARE DET­TE ENE

Den nå­va­eren­de tre­ne­ren Alex­an­der Stöckl har opp­nådd mye, men ikke det­te ene – å se en nord­mann øverst på pal­len et­ter de fire ren­ne­ne i Oberst­dorf, Gar­misch-par­ten­kir­chen, Inns­bruck og Bisch­of­shofen.

– Jeg tror at vi har hatt og har hop­pe­re som er gode nok. Sam­ti­dig har det i den­ne pe­rio­den va­ert en ut­øver som Gre­gor Sch­lie­ren­zau­er, som er klo­dens mest­vin­nen­de ski­hop­per med 53 sei­re i ver­dens­cu­pen. Så har vi Pe­ter Pre­vc, som har ver­dens­re­kor­den og hvem skul­le tro at po­lak­ke­ne skul­le få frem en hop­per på et så høyt nivå et­ter Adam Ma­lysz? Men det klar­te de med Ka­mil Stoch.

Nett­opp Stoch kan kom­me til å bli blant de sto­re, hvis han vin­ner to­talt for tred­je året på rad. Kun én an­nen hop­per har klart det tid­li­ge­re – Bjørn Wirko­la.

– Vi har va­ert gode uten å knek­ke ko­den de sis­te åre­ne, kon­klu­de­rer sports­sje­fen.

– Pla­ger det Nor­ge?

– Nei, ikke ak­ku­rat pla­ger, men det er den størs­te ut­ford­rin­gen vår. Vi bru­ker mye fo­kus på å fin­ne hvor­dan vi skal vin­ne både Hopp­uka og Raw Air. Vi er gode til å vin­ne VM og OL, men ikke så gode til å vin­ne sli­ke tur­ne­rin­ger. Der­for har vi satt det øverst på prio­ri­te­rings­lis­ten vår.

– Og går det ikke i Hopp­uka, så er det sto­re mu­lig­he­ter i ski-vm?

– Ja, og der har vi litt å hev­ne. Øs­ter­ri­ker­ne do­mi­ner­te to­talt den gan­gen det var VM på vår hjemme­bane i Hol­men­kol­len i 2011. Det had­de va­ert utro­lig gøy å kun­ne si takk for sist.

FOTO: TER­JE BENDIKSBY, NTB SCANPIX

Da­ni­el André Tan­de øde­la for seg selv i Bisch­of­shofen for to år si­den. Klip­sen på bin­din­gen var ikke fes­tet godt nok. Han ble num­mer tre to­talt.

FOTO: TER­JE BENDIKSBY, NTB SCANPIX

Jip­pi! Jeg vant! An­ders Ja­cob­sen (21) ble ti­de­nes yngs­te hopp­uke­vin­ner da han gikk til topps i 2003.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.