Num­mer 301.

Faedrelandsvennen - - SPORT - SVEIN VERSLAND, DESKSJEF

Du hol­der nå pa­pir­avis­ut­ga­ve num­mer 301 i 2018 i hen­de­ne. Og det kom­mer også en på man­dag som da blir num­mer 302. I det hek­tis­ke, pul­se­ren­de, kon­ti­nu­er­li­ge ny­hets­døg­net, er det ok en gang imel­lom å set­te seg ned i fred og ro og få et re­di­gert ny­hets­bil­de fra det sis­te døg­net. Det gjør du med en pa­pir­avis. Og det bi­drar for­hå­pent­lig­vis til å gi litt over­sikt over det som skjer. Før i tida had­de Faed­re­lands­ven­nen og and­re avi­ser én dead­li­ne i døg­net, og det var når sis­te side skul­le sen­des til tryk­ke­ri­et. Grad­vis har det blitt en hef­ti­ge­re og hef­ti­ge­re puls i ny­hets­døg­net. Hen­del­ser pub­li­se­res når det skjer og opp­da­te­res et­ter hvert som nye opp­lys­nin­ger er på plass. Pa­pir­avi­sen har like fullt én dead­li­ne i døg­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.