Ny stor­sat­sing i Kris­tian­sand­hånd­bal­len

Kris­tian­sand Topp­hånd­ball (KTH) he­ter by­ens nye elite­sat­sing. Nå vil de hen­te Eirik Köpp hjem fra Bun­des­liga, og må­let er me­dal­je i elite­se­ri­en om fire år.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT [email protected]

Tre klubber går sam­men om en stor­sat­sing som skal løf­te Kris­tian­sand Topp­hånd­ball til Nor­ges-top­pen på herre­si­den.

– Nå gir vi oss ikke før vi er et topp­lag. Må­let er me­dal­je i lø­pet av fire år, sier Tom­my Ege­li og Kurt Mosvold.

Duo­en har i fle­re må­ne­der job­bet med den stor­sat­sin­gen på herre­si­den i Kris­tian­sand-hånd­bal­len, og i nes­te uke er pla­nen å av­hol­de års­møte i KTH, som der­med blir start­skud­det for den nye sat­sin­gen. KTH er et al­li­anse­idretts­lag som sprin­ger ut fra KIF, men som også har fått med seg Rande­sund og AK28 på la­get.

Alle tre klubber skal fort­set­te å ek­sis­te­re som før, men KTH blir klub­be­nes elite­sat­sing, og må­let er igjen å gjø­re herre­hånd­bal­len i Kris­tian­sand til en makt­fak­tor i norsk hånd­ball. KIF ryk­ket ned fra 1. di­vi­sjon sist se­song, men er på full fart til­ba­ke etter 11 sei­rer på 12 kam­per. Nå er tan­ken å hen­te sto­re pro­fi­ler til klub­ben, for­trinns­vis lo­ka­le, og Eirik Köpp, som spil­ler for Bun­des­liga-klub­ben VFL Gum­mers­bach, er til­tenkt en sen­tral rol­le.

VIL HA KÖPP TIL SOM­MER­EN

– Det bes­te er å hen­te lo­ka­le gut­ter, som har et hjer­te for la­get og byen, og som er det størs­te trekk­plas­te­ret for pub­li­kum. Vi ser etter spil­le­re med gode hold­nin­ger og ver­di­er, og da ten­ker vi at Eirik pas­ser vel­dig godt inn. Han er be­vi­set på at vi me­ner al­vor med sat­sin­gen, sier Mosvold.

Ut­ford­rin­gen er at Köpp ennå har et drøyt år igjen av kon­trak­ten med Gum­mers­bach, og at det der­for er uvisst om han kom­mer al­le­re­de til som­mer­en.

– Pla­ne­ne er utro­lig spen­nen­de, og for meg har det len­ge va­ert en drøm å få spil­le topp­hånd­ball i Kris­tian­sand. Sam­ti­dig har jeg en kon­trakt til 2020, og den for­hol­der jeg meg til, sier Köpp.

– Men klub­ben øns­ker deg alt foran kom­men­de se­song?

– Det set­ter jeg vel­dig pris på, men det er en dia­log som må bli mel­lom dem og Gum­mers­bach. Men det­te er noe jeg har ven­tet len­ge på, sier Köpp.

– Det er in­gen for­ut­set­ning for sat­sin­gen at han kom­mer til som­mer­en, men det er det vi hå­per på, sier Mosvold.

Men de har fle­re pro­fi­ler i sik­te foran kom­men­de se­song.

– Pla­nen er å hen­te fle­re ba­ere­bjel­ker, sier Tom­my Ege­li, som blant an­net har en sønn som spil­ler elite­se­rie­hånd­ball i Bodø.

Pre­ben Ege­li skal va­ere på vei bort fra klub­ben, og er i søke­ly­set til KTH.

– Alle kris­tian­san­de­re med elite­se­rie­er­fa­ring er in­ter­es­san­te, og Pre­ben er in­tet unn­tak, sier Mosvold.

– Vi har lagt lis­ten på topp elite­se­rie­spil­le­re, sier Kif-tre­ner Ro­bin Ro­san­der Haugs­gjerd, som også er til­tenkt tre­ner­rol­len i KTH.

De tid­li­ge­re Kif-spillerne Svenn Erik Med­hus og Pre­ben Nil­sen vil sit­te i sports­lig ut­valg.

– VI HAR ET FUNDAMENT

Tom­my Ege­li blir styre­le­der, mens Mosvold, som har va­ert sen­tral i pro­ses­sen med å stab­le på bei­na det nye sty­re og vil fun­ge­re som en res­surs­per­son, blir spon­sor gjen­nom Mosvold og Co.

Mosvold for­tel­ler at sat­sin­gen i prak­sis star­tet al­le­re­de for et par år si­den med Svein Erik Jen­sen som styre­le­der.

– Vi fikk slett in­gen fly­ing start ved ned­rykk, men det var hel­ler ikke tre skritt til­ba­ke. Vi har fått på plass et godt fundament som blir vik­tig for å lyk­kes, sier Mosvold.

Det­te er dog slett ikke førs­te gang at KIF har sat­set of­fen­sivt, men like fullt har klub­ben va­ket mel­lom 1. og 2. di­vi­sjon i en år­rek­ke. Slik sva­rer de på spørs­mål om hvor­for den­ne sat­sin­gen skal lyk­kes.

– STØR­RE BALLAST

– Det hand­ler om å fin­ne de ret­te fol­ke­ne som ikke blir ut­brent, noe som har va­ert fei­len før. Før har det va­ert en hånd­full som har va­ert de­di­ker­te og flin­ke, men nå skal vi ska­pe et mo­men­tum av fle­re. Vi had­de en sam­ling for hal-

van­net år si­den som var et slags kick­off. Si­den har vi opp­levd å få med oss sta­dig fle­re, og in­ter­es­sen blir bare stør­re og stør­re, sier Mosvold.

– Det som gir den­ne sat­sin­gen stør­re ballast, er at det ikke bare er KIF som står bak, men at hele herre­hånd­bal­len i byen står bak, sier Haugs­gjerd.

Eter åtte se­son­ger som tre­ner på uli­ke al­der­snivå i Naer­bø, var han med på å lede ro­ga­len­din­ge­ne til opp­rykk til elite­se­ri­en i fjor vår. Nå er Kif-tre­ne­ren sva­ert be­geist­ret for pla­ne­ne i hjem­byen.

– Jeg had­de ald­ri kom­met hjem hvis det ikke var pla­ner og am­bi­sjo­ner om å bli et elite­se­rie­lag. Og selv om ned­ryk­ket til 2. di­vi­sjon var et steg til­ba­ke, tror jeg det vil hjel­pe oss til å ta to steg fram i år. Nå er det en helt an­nen in­ter­es­se for kam­pe­ne vår og po­si­ti­vi­tet rundt la­get, sier Haugs­gjerd.

FOTO: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Den­ne trio­en får en sen­tral rol­le i Kris­tian­sand Topp­hånd­ball. Tom­my Ege­li (t.v.) blir styre­le­der, Kurt Mosvold res­surs­per­son og spon­sor mens Ro­bin Ro­san­der Haugs­gjerd skal va­ere tre­ner.

FOTO: HA­S­LUM MEDIA

Eirik Köpp er sterkt øns­ket av Kris­tian­sand Topp­hånd­ball.

ARKIVFOTO

Pre­ben Nil­sen (t.v.) og Svenn Erik Med­hus skal sit­te i sports­lig ut­valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.