Fikk bot for kniv i hanske­rom­met – nå er han fri­kjent

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EI­VIND KRISTENSEN ei­[email protected] TEKST: erlend.ols­[email protected]

Bo­ten han fikk for kni­ven i hanske­rom­met i bi­len har gått fram og til­ba­ke i retts­sys­te­met. Nå er Karl Naad­land Janz (20) fri­fun­net, men tør ikke ennå slip­pe ju­be­len løs.

– Jeg vil ikke gle­de meg for tid­lig. Vi vet jo ikke om dom­men an­kes, sier venn­dø­len til Faed­re­lands­ven­nen.

Tors­dag møt­te han til et kort retts­møte i Ag­der lag­manns­rett. Sam­me dag ble det klart at de tre dom­mer­ne der had­de et helt an­net syn enn Ag­der po­liti­dis­trikt og ting­ret­ten.

For snart ett år si­den ble 20-årin­gen stop­pet av po­li­ti­et på par­ke­rings­plas­sen ved Meny på Ro­na i Kris­tian­sand. I hanske­rom­met i bi­len fant po­li­ti­et en stor kniv.

Det re­sul­ter­te i 8000 kro­ner i bot for ba­e­ring av kniv på of­fent­lig sted. Janz nek­tet å god­ta det­te, men kom in­gen vei ting­ret­ten. De høy­net bo­ten til 9600 kro­ner og la til 1500 kro­ner i saks­om­kost­nin­ger.

BLE NEK­TET ANKE

Ag­der lag­manns­rett av­vis­te først å se på an­ken til Janz. Sam­men med Larsen Ad­vo­kat­fir­ma tok 20-årin­gen det­te vi­de­re til Høy­este­rett, som slo fast at det var be­gått saks­be­hand­lings­feil. Det end­te med en ny retts­run­de.

«Er det i strid med for­bu­det i straffe­lo­ven § 189 an­net ledd å opp­be­va­re en or­di­na­er bruks­kniv i hanske­rom­met på en bil un­der ferd­sel på of­fent­lig vei», spør lag­dom­mer­ne i den ry­ken­de fers­ke av­gjø­rel­sen. De sva­rer nei, og me­ner det­te ikke kan an­ses som å «ba­ere kniv» i lo­vens for­stand.

– Jeg for­ven­tet ikke det ver­ste ut­fal­let i ret­ten den­ne gan­gen, men det er godt å lese dom­men der jeg fri­fin­nes. Du blir jo be­hand­let som en kri­mi­nell når du blir stop­pet for noe slikt som jeg gjor­de, sier Janz.

Kni­ven er av type «Co­lum­bia» med et om lag 20 centi­me­ter langt blad. Lag­manns­ret­ten leg­ger til grunn at det er en kraf­tig, men li­ke­vel or­di­na­er bruks­kniv. Janz har for­klart at han had­de kni­ven lig­gen­de i bi­len for­di han bru­ker den på hyt­ta, til mat­la­ging og fri­lufts­liv.

– ENES­TE RIKTIGE RE­SUL­TAT

Karl Naad­land Janz had­de først tenkt å ved­ta bo­ten, men kom på and­re tan­ker.

– Det had­de va­ert litt kjipt å få det­te på rulle­bla­det, og det var en vik­tig grunn til at vi valg­te å gå vi­de­re med sa­ken, sier Janz.

Han opp­ly­ser å ha be­talt mel­lom fire og fem tu­sen av egen lom­me for å dek­ke ad­vo­kat­ut­gif­te­ne, men sier Larsen Ad­vo­kat­fir­ma ikke har tatt seg be­talt for alle ti­me­ne de har lagt ned i sa­ken.

– Det er mye inn­sats og pen­ger for ei lita bot?

– Når man er fri­fun­net er det verdt det. Men det opp­le­ves som unød­ven­dig å ha blitt an­meldt i ut­gangs­punk­tet når man har rent rulle­blad. Det had­de kan­skje holdt med en ad­var­sel, sier Janz.

Ad­vo­kat­full­mek­tig Ma­ri Før­de Eike­land sier dom­men er i tråd med det de har ment fra førs­te dag.

– Det er gle­de­lig at vi etter mye ar­beid og fle­re run­der i ret­ten hele vei­en til Høy­este­rett har fått lag­manns­ret­ten med på det vi me­ner er sa­kens enes­te riktige re­sul­tat, sier Eike­land.

Po­liti­ad­vo­kat Svein Hå­land re­pre­sen­ter­te Ag­der po­liti­dis­trikt i ret­ten tors­dag. Han vi­ser til at det er stats­ad­vo­ka­ten som har anke­kom­pe­tan­se, og har el­lers in­gen kom­men­ta­rer til dom­men. Anke­fris­ten går ut om to uker.

Etter at sa­ken fikk opp­merk­som­het rea­ger­te ra­dio­pro­fil Geir Schau og vil­le bla opp for 20-årin­gen. Bo­ten og saks­om­kost­nin­ge­ne er be­talt, men Karl Naad­land Janz har vars­let Ra­dio Nor­ge om at han vil be­ta­le Schau til­ba­ke der­som dom­men blir stå­en­de og han får pen­ger igjen fra sta­ten.

ARKIVFOTO: ERLEND OLS­BU

Karl Naad­land Janz had­de først tenkt å ved­ta bo­ten på 8000 kro­ner for å ba­ere kniv på of­fent­lig sted. I ste­det ble det fle­re run­der i retts­sys­te­met. Kan­skje er det slutt nå.

FOTO: ERLEND OLS­BU

Det var den­ne kni­ven po­li­ti­et fant i hanske­rom­met til Karl Naad­land Janz. Den er mer­ket Co­lum­bia og har et kniv­blad som er rundt 20 centi­me­ter langt. Kni­ven er nå de­stru­ert av po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.