«Den­ne gan­gen gjor­de du ikke den per­fek­te for­bry­tel­se»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLS­BU

Året før han døde send­te 66-årin­gen fle­re sms-er hvor han be­skyld­te den nå draps­til­tal­te 43-årin­gen for å ha for­søkt å ta li­vet av ham.

Den 43 år gam­le kvin­nen er til­talt for å ha do­pet ned og drept 66-årin­gen på et ho­tell­rom 6. april 2014.

Kvin­nen er også til­talt for å ha do­pet ned eks­k­ja­eres­ten 22. el­ler 23. mars 2013, alt­så ett år før han ble fun­net død på rom 221 på First Ho­tel.

Da 43-årin­gen ble på­gre­pet i sep­tem­ber 2017 gikk po­li­ti­et gjen­nom til­tal­tes mo­bil­te­le­fo­ner og data­ma­skin. Tors­dag ble fun­ne­ne lagt fram i Kris­tian­sand tingrett.

På til­tal­tes te­le­fon fant po­li­ti­et en rek­ke sms-er 66-årin­gen send­te til hen­ne etter at han skal ha blitt do­pet ned i 2013.

«DU PRØV­DE TA LI­VET MITT»

«Hvat skjer Denn gan­gen do­per MEG NED OG STIKKER», skrev 66-årin­gen i en sms som ble sendt lør­dag 23. mars.

Sam­me dag skrev han at vil­le an­mel­de 43-årin­gen for ned­do­ping og hus­bråk.

Søn­dag 24. mars skrev 66-årin­gen «Du prøv­de å ta li­vet mitt i går nå kn­m­mer politi» og «du har brukt kor­tet mitt og send det vi­de­re».

Tirs­dag 26. mars send­te 66-årin­gen en sms hvor det sto «Den­ne gan­gen gjor­de du ikke den pe­riek­te for­bry­tel­sen nå bom­mb du».

I lø­pet av knap­pe to uker, fra 23. mars til 4. april 2013, send­te 66-årin­gen 102 sms-er til kvin­nen som nå er til­talt for å ha drept ham.

Po­li­ti­et fant in­gen mel­din­ger fra til­tal­te til 66-årin­gen i den­ne pe­rio­den. Det er uvisst om hun har slet­tet mel­din­ger som po­li­ti­et ikke har klart å gjen­ska­pe.

– Av­døde fikk ny te­le­fon i au­gust 2013. Vi har der­for ikke kun­net sik­re mel­din­ger fra hans te­le­fon før det­te tids­punk­tet, sier spe­sial­et­ter­fors­ker Cato Mei­jer ved sek­sjon for Ope­ra­tiv kri­mi­nal­ana­ly­se i Kri­pos til Faed­re­lands­ven­nen.

I mel­din­ge­ne fram­går det at 66-årin­gen men­te at til­tal­tes nye kja­eres­te var del­ak­tig i ned­do­pin­gen av ham. I no­vem­ber 2013 bar­ket de to men­ne­ne sam­men i en lei­lig­het med til­tal­te som vit­ne.

66-årin­gen an­meld­te man­nen for le­gems­be­ska­di­gel­se, men sa­ken ble hen­lagt.

«HAD­DE BLITT FLAGG DAG»

18. no­vem­ber 2013 had­de til­tal­te en sam­ta­le med en venn­in­ne på Mes­sen­ger. Hun om­ta­ler hen­del­sen da 66-årin­gen skal han an­gre­pet hen­nes nye kja­eres­te.

«Han kom du­ren­de inn og nek­tet å gå. Så han ble kas­ta til hel­ve­te ut», skrev til­tal­te.

Hun om­tal­te 66-årin­gen som «gal» og skri­ver at han skal flyt­te.

«Barne­ver­net var utro­lig glad for at jeg had­de be­stemt meg for å hol­de av­stand», skrev til­tal­te.

Ven­nin­nen for­tal­te at 66-årin­gen had­de sagt til hen­ne at det­te var tred­je gan­gen til­tal­te og hen­nes nye kja­eres­te had­de for­søkt å dre­pe ham.

«I så fall så er det gjort en dår­lig jobb. Had­de hvert en god gjer­ning», skrev til­tal­tes venn­in­ne.

«Ha­ha­ha­ha. Had­de blitt flagg dag», skrev til­tal­te.

«Ja, hur­ra», svar­te ven­nin­nen.

Den nye kja­eres­ten som om­ta­les i mel­din­ge­ne er til ste­de i retts­sa­ken. På­tale­myn­dig­he­ten me­ner til­tal­te do­pet ned den­ne man­nen ved tre an­led­nin­ger i 2013 og 2014.

Han av­vi­ser at han var del­ak­tig i ned­do­pin­gen av man­nen som døde i 2014.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Den til­tal­te av­bil­det i ret­ten med for­sva­rer Olav Syl­te.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Spe­sial­et­ter­fors­ker Cato Mei­jer (t.v.) har ana­ly­sert sms-er og Face­bo­ok-mel­din­ger som er fun­net i for­bin­del­se med etter­forsk­nin­gen. Til høy­re etter­forsk­nings­le­der Øystein Jør­gen­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.