Pre­di­kant Pe­der­sen blir ikke etter­fors­ket

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­MOD FLEM VEGGE

Ag­der po­liti­dis­trikt har be­slut­tet ikke å etter­fors­ke Svein Mag­ne Pe­der­sen og stif­tel­sen hans sin innsamling av pen­ger til barne­hjem i In­dia.

– Po­li­ti­et har valgt ikke å iverk­set­te etter­forsk­ning mot Svein Mag­ne Pe­der­sen, opp­sum­me­rer Hans Olav Røyr, po­liti­ad­vo­kat ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

I no­vem­ber i fjor pub­li­ser­te VG et stør­re saks­kom­pleks som om­hand­let Mi­sjo­nen Je­sus Le­ger og stif­tel­sens innsamling av pen­ger til barne­hjem i In­dia. Stif­tel­sen har ho­ved­kvar­ter i Ven­ne­sla.

I ar­tik­le­ne kom det blant an­net fram at pre­di­kant Svein Mag­ne Pe­der­sen for­mid­let til sine støtte­spil­le­re at han sam­let inn pen­ger til 24 barne­hjem i In­dia. VG men­te å kun­ne do­ku­men­te­re at det kun var to barne­hjem i In­dia. På det ene bod­de det kuer, mens det and­re ble be­nyt­tet som et sted for lekse­hjelp.

På EGET INI­TIA­TIV

I etter­kant av Vg-ar­tik­le­ne øns­ket Ag­der po­liti­dis­trikt på eget ini­tia­tiv å vur­de­re om det skul­le igang­set­tes etter­forsk­ning mot Pe­der­sen og stif­tel­sen hans. Det ble i den for­bin­del­se gjort en del un­der­sø­kel­ser.

– På bak­grunn av in­for­ma­sjo­nen som kom fram i Vg-ar­tik­le­ne, fant Ag­der po­liti­dis­trikt at det var grunn til å se na­er­me­re på om det var be­gått straff­ba­re for­hold. Men etter at vi nå selv har gjort egne un­der­sø­kel­ser, har vi kon­klu­dert med at det ikke er grunn til å iverk­set­te etter­forsk­ning. Ut fra våre vur­de­rin­ger er bil­det av sa­ken mer ny­an­sert enn det som kom fram i media, sier Hans Olav Røyr.

PE­DER­SEN LETTET

Pre­di­kant Svein-mag­ne Pe­der­sen sier til Faed­re­lands­ven­nen at stif­tel­sen er takk­nem­lig for Ag­der po­liti­dis­trikt sine kon­klu­sjo­ner.

– Vi er vel­dig takk­nem­li­ge for at Ag­der po­liti­dis­trikt har sett på sa­ken og kon­klu­dert med at det ikke er grunn til å tro at det fore­lig­ger noe straff­bart, kom­men­te­rer han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.