Vil åpne gjest­gi­ve­ri­et for folk og ska­pe liv i sun­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE B. PRESTVOLD [email protected]

Hun vil åpne dø­re­ne til «Det Kon­ge­lig Pri­vi­li­ger­te Gjest­gi­ve­ri» i Ny-helle­sund og ska­pe liv i sun­det vin­ters­tid. Og ei­er­ne er po­si­ti­ve.

– Si­den res­tau­ran­ten på Verf­tet er vin­ter­stengt, må jeg fin­ne på noe an­net, sier Han­ne Bent­sen – dat­ter av sis­te ei­er av det ned­lag­te skips­verf­tet i Ny-helle­sund. Hun er dag­lig le­der for ut­lei­e­virk­som­he­ten på Verf­tet.

Etter at Bøl­gen & Moi ga seg i no­vem­ber 2017, har det ikke va­ert res­tau­rant vin­ters­tid på Verf­tet. Som­mer­en 2018 ble det dre­vet kafé, og i fjor høst ble res­tau­rant­de­len lagt ut for salg av ei­e­ren, in­ves­tor Ru­ne Tor­søe, for and­re gang.

ØNS­KER å SKA­PE LIV

– Vi må ha liv i sun­det hele året, ikke bare på som­mer­en. Da jeg kom i kon­takt med ei­er­ne av gjest­gi­ve­ri­et, kom ide­en om å fin­ne på noe sam­men. Det er så man­ge his­to­ri­er å for­mid­le fra Ny-helle­sund, sier Bent­sen.

Tid­li­ge­re år har hun sam­ar­bei­det om å drif­te uli­ke ar­ran­ge­men­ter i res­tau­rant- og kon­fe­ranse­lo­ka­le­ne på Verf­tet, men den dø­ra ble luk­ket i og med vin­ter­steng­nin­gen. – Lig­ger det en kon­flikt her, med ei­er, i og med at sam­ar­bei­det er brutt?

– Nei, jeg har for­stå­el­se for at det er dyrt å hol­de opp på vin­te­ren og må for­hol­de meg til det. Det er all­tid hyg­ge­lig å ta imot gjes­ter på vin­te­ren, så det er litt trist også. Der­for er det fan­tas­tisk gøy at ei­er­ne av gjest­gi­ve­ri­et vil sam­ar­bei­de. Det er et fan­tas­tisk hus, lunt og hyg­ge­lig, sier Bent­sen.

BYG­GE OM TIL LEILIGHETER

Ru­ne Tor­søe har så langt ikke lyk­tes med å fin­ne en kjø­per til res­tau­rant­de­len av Verf­tet.

– Jeg job­ber fort­satt ak­tivt med salg, men øns­ker å fin­ne noen som vil drif­te det, sier han.

Der­for har det ikke va­ert ak­tu­elt for ham å inn­gå noe lei­e­for­hold i vin­ter.

– Han­ne Bent­sen øns­ket for­så­vidt et sam­ar­beid, men det pas­ser ikke inn i mine pla­ner om salg å inn­gå noen lei­e­av­ta­le nå, sier han.

Tor­søe opp­ly­ser vi­de­re at det mest rea­lis­tis­ke per nå, er å byg­ge om res­tau­rant- og sel­skaps­de­len til leiligheter.

– Be­ta­lings­vil­lig­he­ten er høy på leiligheter. Det er noe vi vur­de­rer og som jeg har fått ar­ki­tek­ter til å se på, sier han.

HISTORIEINTERESSERTE

Al­le­re­de sam­me kveld Han­ne Bent­sen la ut info om det førs­te ar­ran­ge­men­tet, med be­søk på gjest­gi­ve­ri­et in­klu­dert fiske­sup­pe og for­tel­lin­ger fra hu­sets rik­hol­di­ge his­to­rie av Jostein An­dre­as­sen, kom de førs­te be­stil­lin­ge­ne.

– Det er så mye his­to­rie å ta av i Ny-helle­sund, og vår er­fa­ring fra and­re ar­ran­ge­ment, er at det er stor in­ter­es­se for den, sier Bent­sen.

Hun plan­leg­ger fle­re ar­ran­ge­men­ter fram­over, som vise­kveld, alge­kurs og Vil­helm Krag-opp­les­ning.

– HYG­GE­LIG å BI­DRA

Kje­til Tveit, som sam­men med sin kone Be­rit Lie kjøp­te gjest­gi­ve­ri­et for to år si­den, sier de øns­ker å støt­te opp om Bent­sens ar­beid med å ska­pe mer liv i sun­det.

– Vi sy­nes det er greit å va­ere med og bi­dra med å stil­le hu­set til dis­po­si­sjon. Vi er jo gla­de i Ny­helle­sund, og øns­ker et le­ven­de sam­funn der ute, sier Tveit.

«Det Kon­ge­lig Pri­vi­li­ger­te Gjest­gi­ve­ri» ble reist i 1730-åre­ne, og pri­vi­le­gi­et var at det kun­ne ser­ve­res brenne­vin der, som enes­te sted i Ny-helle­sund. Byg­get var gjest­gi­ve­ri fram til 1895, og sto der­et­ter tomt til Vil­helm Krag kjøp­te det i 1904.

Tveit og Lie be­tal­te 5,7 mil­lio­ner kro­ner for den hvi­te de­len av gjest­gi­ve­ri­et i 2016.

FOTO: KURT ENGEN/MEGLERHUSET SAEDBERG

Vil­helm Krag eide hele det gam­le gjest­gi­ve­ri­et i et par år på, før han solg­te det til norsk­ame­ri­ka­ne­ren Richard Ol­sen. I 2016 ble det kjøpt av ek­te­pa­ret Kje­til Tveit og Be­rit Lie.

FOTO: KURT ENGEN/MEGLERHUSET SAEDBERG

In­te­ri­ør fra en av stu­ene i gjest­gi­ve­ri­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.