Bor­ger­lig bråk gir Skis­land håp

Både Sen­ter­par­ti­et og Ven­st­re åp­ner for å bry­te ut av det bor­ger­li­ge sam­ar­bei­det etter kom­mune­val­get. Det ska­per ju­bel hos Ap som nå hå­per på å få ord­fø­re­ren for førs­te gang si­den 1947.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­[email protected]

FAKTA Ap-ord­fø­rer i Kris­tian­sand

Den sis­te ord­fø­re­ren fra Ap i Kris­tian­sand, var Karl Ro­sen­løv som satt fra 1946 - 47.

Høy­re-ord­fø­re­re har do­mi­nert helt si­den 70-tal­let. Sist gang byen had­de en ord­fø­rer som ikke kom fra Høy­re, var i 2003 da Jan Oddvar Skis­land ble ord­fø­rer for KRF.

Si­den den gang har han byt­tet par­ti og nå er han alt­så klar til å bli ord­fø­rer igjen. – Min hold­ning er at det er na­tur­lig å først ta kon­takt med Ap. Det er de vi sam­ar­bei­der med sen­tralt. Jeg skal ha sam­ta­ler med Jan Oddvar Skis­land og hå­per på kon­struk­ti­ve løs­nin­ger. Men jeg for­plik­ter meg ikke, sier Svein Rei­dar Hei­voll, ny­valgt første­kan­di­dat for Sen­ter­par­ti­et.

I dag er par­ti­ene Høy­re, KRF, Frp, Sp, Ven­st­re og Pen­sjo­nist­par­ti­et med på å sik­re bor­ger­lig fler­tall med Ha­rald Fur­re som ord­fø­rer.

Men nå kan to par­ti­er va­ere på vei ut. I til­legg til at Sen­ter­par­ti­et vil gå til Ap, er Ven­st­re mis­for­nøy­de med hvor­dan sam­ar­bei­det har ut­vik­let seg. De li­ker dår­lig Frps skar­pe ut­fall den sis­te ti­den.

– Vi har fått vel­dig bra gjen­nom­slag for vår po­li­tikk i da­gens kon­stel­la­sjon. Men jeg ser med øken­de be­kym­ring på Frps mar­ke­rings­po­li­tikk, sier Ivar Ber­gund­hau­gen, gruppe­le­der i Ven­st­re.

MOT­STAND

Ber­gund­hau­gen pe­ker på Frps ut­fall mot inn­vand­ring og mus­li­mer, en bom­penge­mot­stand der han me­ner de ikke leg­ger fram al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger og sterk mot­stand mot kul­tur­pro­sjek­ter. Blant an­net kunst­silo.

– De kan ikke fort­set­te med en så split­ten­de re­to­rikk hvis de skal gjø­re seg håp om å hen­ge sam­men med Ven­st­re.

Ven­st­re gikk inn i da­gens sam­ar­beid etter for­ri­ge valg og me­ner sam­ar­bei­det har va­ert bra.

– Men jeg er be­kym­ret for ut­vik­lin­gen, si­den Frp fo­ku­se­rer på det vi er ueni­ge om. Jeg er usik­ker på om de har tatt inn­over seg hva det in­ne­ba­erer. Om de øns­ker seg en til­va­er­el­se i op­po­si­sjon el­ler om de øns­ker å få gjen­nom- slag, sier Ber­gund­hau­gen.

Ved kom­mune­val­get til høs­ten vil det va­ere 72 år si­den sist Ap had­de ord­fø­re­ren i Kris­tian­sand (se fakta). Skis­land inn­ser at det vil bli sva­ert vans­ke­lig med et his­to­risk come­back uten å ha med Ven­st­re og Sp.

– Vi øns­ker et bredt sam­ar­beid ven­st­re-sen­trum, og der er Sp og Ven­st­re vel­dig in­ter­es­san­te som sam­ar­beids­part­ne­re. Det er vel­dig mye lik po­li­tikk, og jeg ten­ker at det for Ven­st­re må det va­ere enk­le­re å sam­ar­bei­de med Ap enn med Frp.

Han nev­ner miljø­po­li­tik­ken der det har va­ert stor ue­nig­het på bor­ger­lig side.

Skis­land øns­ker et po­li­tisk sam­ar­beid der et fler­tall i by­sty­ret som sam­ar­bei­der om bud­sjet­tet og vik­ti­ge sa­ker.

– Det er vik­tig å ha en so­lid platt­form. Det ska­per en helt an­nen for­ut­sig­bar­het. Jeg øns­ker at vi i minst mu­lig grad må sam­ar­bei­de fra sak til sak, sier Skis­land.

Et al­ter­na­tiv er et rent valg­tek­nisk sam­ar­beid om po­si­sjo­ner. Da kan for ek­sem­pel De­mo­kra­te­ne inn­gå. I da­gens by­sty­re had­de det gitt fler­tall. Men en me­nings­må­ling Faed­re­lands­ven­nen gjen­nom­før­te i sep­tem­ber vi­ser at Skis­land fort­satt had­de mang­let tre re­pre­sen­tan­ter.

FORVENTNING

Ivar Ber­gund­hau­gen ute­luk­ker ikke et sam­ar­beid med Ap.

– Alle al­ter­na­ti­ver som gir oss gjen­nom­slag vil va­ere ak­tu­el­le. Vi har ikke kon­klu­dert om hvil­ken ret­ning vi vil gå, men ut­gangs­punk­tet er at vi øns­ker gjen­nom­slag.

– Du ska­per ikke urea­lis­tis­ke for­vent­nin­ger hos Skis­land nå?

– For­vent­nin­gen han la­ger seg får bli opp til han. Vi må se hvor vi kan få mest gjen­nom­slag. Ha­rald Fur­re har le­vert godt som en sam­len­de kraft, og har nok et for­sprang.

VIL BLI ENI­GE

Ha­rald Fur­re har tro på at han skal få med både Frp og Ven­st­re på et sam­ar­beid etter val­get.

– Det byr på ut­ford­rin­ger hvis Frp bare skal kjø­re fram de sa­ke­ne der de er ueni­ge. Men vi har en god dia­log med Sti­an Stor­buk­ås og er opp­tatt av å få til en god sam­ar­beids­løs­ning.

Han sier det­te om de nye sig­na­le­ne fra Sen­ter­par­ti­et.

– Vi har sam­ar­bei­det vel­dig bra med Sp, og de har selv gitt ut­trykk for at de har fått vel­dig mye bra ut av sam­ar­bei­det. Men sam­ti­dig er det in­ter­es­sant at de som stem­mer på Sp kan bli med på å sik­re at Ap får ord­fø­re­ren i Kris­tian­sand.

TØFFERE ENN FØR

Frps gruppe­le­der, Sti­an Stor­buk­ås, sier at sa­ker som kunst­silo og bom­pen­ger har va­ert be­las­ten­de for da­gens sam­ar­beid. Det sam­me gjel­der inn­vand­ring der Frp vars­ler tøffere kamp for å få slutt på at Kris­tian­sand tar imot flykt­nin­ger.

– Alt ta­ler for en snu­ope­ra­sjon. Det må en kurs­end­ring til for at in­te­gre­rings­po­li­tik­ken skal be­gyn­ne å fun­ge­re. Det går på an­tall flykt­nin­ger og hvor­dan vi føl­ger dem opp.

Stor­buk­ås me­ner pro­ble­met i dag er en av­ta­le som er for lite kon­kret. Han vil at par­ti­ene nå blir eni­ge om stør­re sa­ker både in­nen in­te­gra­sjon, areal­po­li­tikk og bom­pen­ger.

– Hvis vil­jen er der, reg­ner jeg med at vi får til et re­sul­tat. Men det blir tøffere enn før.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Jan Oddvar Skis­land er Ar­bei­der­par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat ved høs­tens kom­mune­valg. Sp har al­le­re­de sig­na­li­sert at de vil støt­te han som ord­fø­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.