NOR­GE & VER­DEN

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB NTB

ble av­holdt i mai i fjor. I en se­re­mo­ni tors­dag ble han for­melt inn­satt som pre­si­dent av lan­dets høy­este­rett

– Jeg inn­tar med stør­re an­svar og en­ga­sje­ment den nye pre­si­dent­pe­rio­den 2019-2025. Vi skal vin­ne!, skrev Ma­duro i en mel­ding på Twit­ter kort tid før inn­set­tel­ses­se­re­mo­ni­en star­tet.

Valg­re­sul­ta­tet i mai ble fra fle­re hold for­dømt, der­iblant fra USA som kal­te det ugyl­dig. – Om re­gje­rin­gen ikke kan få igjen­nom sin vik­tigs­te lov­gi­ving, så må det av­hol­des et valg på førs­te mu­li­ge tids­punkt, sa Cor­byn un­der et be­søk på en fab­rikk i Wake­field i Nord-eng­land.

For å løse den fast­lås­te si­tua­sjo­nen, me­ner Cor­byn at et valg ikke kun er det mest prak­tis­ke al­ter­na­ti­vet, men også det mest de­mo­kra­tis­ke.

– Det vil gi den vin­nen­de part for­ny­et man­dat til å for­hand­le en bed­re av­ta­le for Stor­bri­tan­nia, samt sik­re støt­te til av­ta­len i par­la­men­tet og i lan­det for øv­rig, ut­tal­te han.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Ve­ne­zu­e­las pre­si­dent Ni­colás Ma­duro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.