Po­li­ti­et etter­ly­ser tre per­soner

Po­li­ti­et etter­ly­ser to menn som gikk uten­for ar­beids­plas­sen til Tom Ha­gen mor­ge­nen da kona hans for­svant. Ha­gens be­ve­gel­ser kan ha blitt over­vå­ket og kart­lagt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Et­ter­fors­ker­ne ved Øst po­liti­dis­trikt går nå ut med to kor­te vi­deo­er, tatt opp av et over­vå­kings­ka­me­ra ved ar­beids­plas­sen til mil­li­ar­da­er Tom Ha­gen sam­me mor­gen som kona hans an­ta­ke­lig ble bort­ført fra pa­rets bo­lig. Tors­dag ba po­li­ti­et to fot­gjen­ge­re og en syk­list mel­de seg om­gå­en­de.

– Klok­ka 7.36 på mor­ge­nen 31. ok­to­ber kom­mer en per­son gå­en­de for så å snu og gå til­ba­ke. 24 mi­nut­ter etter det­te, klok­ken 8.00, kom­mer en per­son gå­en­de og blir pas­sert av en syk­list, sier etter­forsk­nings­le­der Tom­my Brøs­ke ved Øst po­liti­dis­trikt.

De kor­ne­te og nok­så uty­de­li­ge vi­deo­opp­ta­ke­ne som po­li­ti­et spil­te av un­der tors­da­gens presse­kon­fe­ran­se om bort­fø­rin­gen av An­ne-eli­sa­beth (68), Tom Ha­gens kone, er gjort uten­for man­nens ar­beids­plass i Fu­turum-byg­get på Ras­ta i Lø­ren­skog.

FRYK­TER KARTLEGGING

I sam­me tids­rom me­ner po­li­ti­et at en el­ler fle­re ukjen­te gjer­nings­per­soner tok seg inn i pa­rets ene­bo­lig i en­den av Sloravei­en på Fjell­ha­mar, rev med seg Tom Ha­gens kone og etter­lot seg et kra­vog trus­sel­brev: An­ne-eli­sa­beth Ha­gen var blitt bort­ført.

Tom Ha­gen vars­let po­li­ti­et sam­me dag. Si­den har det ikke va­ert livs­tegn fra hen­ne.

Brøs­ke un­der­stre­ker at de tre per­sone­ne som er etter­lyst, har sta­tus som vit­ner på det­te sta­di­et, men sier etter­lys­nin­gen knyt­ter seg til ho­ved­te­ori­en om at An­nee­li­sa­beth Ha­gen er blitt bort­ført. Be­ve­gel­se­ne og de dag­li­ge ru­ti­ne­ne til ek­te­pa­ret og and­re i de­res naer­het kan ha blitt over­vå­ket og kart­lagt i en tid før bort­fø­rin­gen.

– Det­te er en sak som vi me­ner har sin bak­grunn i for­ret­nings­drift og for­muen­de per­soner, så kan vi ikke ute­luk­ke at dis­se har va­ert un­der kartlegging, det va­ere seg på ei­en­dom­men el­ler på ar­beids­plas­sen, sier Brøs­ke til NTB.

Po­li­ti­et etter­ly­ser også vit­ner som kan ha ob­ser­vert noe ved ekte­man­nens ar­beids­plass på den tid da Ha­gen for­svant og i da­ge­ne før den an­tat­te bort­fø­rin­gen. Øst po­liti­dis­trikt er in­ne i en fase med mas­siv in­for­ma­sjons­inn­sam­ling, etter­forsk­nings­skritt de i stor grad var for­hind­ret fra å gjen­nom­føre da hånd­te­rin­gen av sa­ken ble holdt hem­me­lig.

KRE­VER KRYPTO­VA­LU­TA

Po­li­ti­ets krim­tek­ni­ke­re har gjort funn un­der sin ni­ti­de saum­fa­ring av bo­li­gen, blant an­net et slags brev, der det blir frem­met krav om løse­pen­ger og fram­sat­te gro­ve trus­ler om hva som skul­le skje hvis po­li­ti­et ble vars­let.

Gjer­nings­per­sone­ne kre­ver løse­pen­ge­ne ut­be­talt i krypto­va­lu­ta – iføl­ge VG til en ver­di av ni mil­lio­ner euro, snaut 90 mil­lio­ner kro­ner. Fle­re medi­er skri­ver at kid­nap­per­ne kre­ver be­lø­pet ut­be­talt i mo­nero, en na­er uspor­bar va­lu­ta.

Det har va­ert et stort tema blant et­ter­fors­ker­ne hvor­for gjer­nings­per­sone­ne har gjort det så kom­pli­sert å kom­mu­ni­se­re med dem, ved å vel­ge en vans­ke­lig til­gjen­ge­lig va­lu­ta og en kom­mu­ni­ka­sjons­ka­nal hvor det må be­ta­les for å be­sva­re an­rop.

– Jeg kan ikke gå inn på hva vi ten­ker og me­ner om det­te nå, sier Brøs­ke til NTB.

Etter at po­li­ti­et valg­te å gå ut of­fent­lig med sa­ken, har de mot­tatt over 100 tips. Si­den etter­forsk­nin­gen har fore­gått i dy­pes­te hem­me­lig­het, har po­li­ti­et så langt bare hatt be­gren­set kon­takt med per­soner som har vitne­sta­tus.

I til­legg til å gå bredt ut i be­folk­nin­gen og be om ob­ser­va­sjo­ner, opp­lys­nin­ger og and­re tips, er det ak­tu­elt å av­høre en­kelt­vit­ner grun­di­ge­re nå som det er of­fent­lig­het rundt bort­fø­rings­sa­ken.

– Vi har også va­ert i na­er­mil­jø­et for å snak­ke med folk. Vi skal nå be­ar­bei­de tip­se­ne, noe som selv­føl­ge­lig vil ta tid. Vi kan na­tur­lig nok ikke kom­men­te­re tip­se­ne, men kan si at fle­re vir­ker in­ter­es­san­te og vil bli fulgt opp, sier Brøs­ke.

FOTO: NTB SCANPIX

Vi­deo­grab som vi­ser en av fot­gjen­ger­ne som er fil­met uten­for Tom Ha­gens ar­beids­plass på Lø­ren­skog og som po­li­ti­et etter­ly­ser i for­bin­del­se med at An­ne-eli­sa­beth Ha­gen er an­tatt bort­ført.

FOTO: PRIVAT

Po­li­ti­et etter­fors­ker en an­tatt bort­fø­ring av An­nee­li­sa­beth Ha­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.